Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 132-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8823 
(21)  Číslo prihlášky  132-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.08.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/00  A61L 2/14  G01N 21/00   
(54)  Názov  Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej plazmy 
(57)  Anotácia  Spôsob mikrobiálnej dekontaminácie objektov dedičstva využíva nízkoteplotnú plazmu s unikajúcimi elektrónmi generovanú pri atmosférickom tlaku vo vzduchu alebo inom bežnom pracovnom plyne bez nutnosti použitia dodatočných chemických látok. Technické riešenie je využiteľné aj pre objekty dedičstva vyrobené z prírodných polymérnych materiálov citlivých na pôsobenie chemikálií, vysokých teplôt alebo vákua. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vizárová Katarína, doc.Ing., PhD.; Nezábudková 4, 821 01 Bratislava-Ružinov; SK;
Tiňo Radko, doc. Ing., PhD.; Na pasekách 19, 831 06 Bratislava-Rača; SK;
Kaliňáková Barbora, Ing., PhD.; Osuského 3/A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.09.2023 
   Maximálna platnosť do  09.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.08.2020 8/2020 FG2K
 
PUV 132-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.09.2019 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 132-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 09.09.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 09.09.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.09.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.10.2019 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 17.01.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 17.01.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 17.01.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 17.01.2020 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 11.06.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.06.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.07.2020 Typ Odoslané
PUV 132-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku