Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 13-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8192 
(21)  Číslo prihlášky  13-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47C 1/023  A47C 3/36  A47C 3/02   
(54)  Názov  Sedací nábytok s horizontálnym výkyvným sedením 
(57)  Anotácia  Sedací nábytok s horizontálnym výkyvným sedením sa skladá z podnože (4) a sedadla (1), ktoré sú vzájomne spojené pružnými profilmi (3), ukotvenými v puzdrách (2), umožňujúcimi výkyvný pohyb sedadla (1) v horizontálnej rovine a jeho návrat do neutrálnej pozície. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stolár Anton, Ing., ArtD.; Pod Kozákom 1, 962 31 Sliač; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stolár Anton, Ing., ArtD.; Pod Kozákom 1, 962 31 Sliač; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  17.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.01.2021 
   Maximálna platnosť do  17.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 03/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 13-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 13-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.01.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.01.2017 Typ Doručené
2a Opis 19.01.2017 Typ Doručené
2b Výkresy 19.01.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 22.02.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.03.2017 Typ Odoslané
5 záznam z rokovania 26.04.2017 Typ Interné listy
6 Odpoveď na správu úradu 05.05.2017 Typ Doručené
6a Opis 05.05.2017 Typ Doručené
6b Výkresy 05.05.2017 Typ Doručené
6c Anotácia 05.05.2017 Typ Doručené
6d Nároky na ochranu 05.05.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 30.08.2017 Typ Doručené
8a Opis 30.08.2017 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 30.08.2017 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.10.2017 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 30.10.2017 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 18.12.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 18.12.2017 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 15.12.2017 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 12.06.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.06.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
PUV 13-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku