Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 129-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8061 
(21)  Číslo prihlášky  129-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.04.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B67D 1/08  B67D 1/12  G06Q 10/08   
(54)  Názov  Systém na vzdialenú automatickú kontrolu kvality čapovaného piva 
(57)  Anotácia  Systém na vzdialenú automatickú kontrolu kvality čapovaného piva je riešený tak, že na sude (1) KEG je umiestnený RFID transpondér (2) s informačnými dátami o type piva a dátume jeho spotreby. Na KEG narážači (3) je umiestnená RFID čítačka (4), ktorá je dátovou zbernicou (5) prepojená na senzorický modul (6), ktorý je zaradený do výčapného potrubia (7) medzi KEG narážač (3) a výčapné zariadenie (8). Senzorický modul (6) je cez internetový protokol (9) pripojený na klaud (10) alebo server. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Haffner Oto, Ing., PhD.; D. Jurkoviča 40, 920 03 Hlohovec - Šulekovo; SK;
Kučera Erik, Ing., PhD.; Nitrianska 2528/49, 920 01 Hlohovec 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.05.2024 
   Maximálna platnosť do  29.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.10.2017 10/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.04.2018 04/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 14.07.2021 13/2021 ND2K
 
PUV 129-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 129-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.05.2017 Typ Doručené
1a Opis 29.05.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 29.05.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 29.05.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 29.05.2017 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 29.05.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.05.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 07.06.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 07.06.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.06.2017 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.06.2017 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 03.08.2017 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 04.08.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 04.08.2017 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 03.08.2017 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 15.01.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.01.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.04.2018 Typ Odoslané
14 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
14a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 25.03.2020 Typ Odoslané
16 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.05.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.06.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 02.06.2021 Typ Doručené
18 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.06.2021 Typ Odoslané
19 23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 17.06.2021 Typ Platba
20 predĺženie doby platnosti ÚV 23.06.2021 Typ Odoslané
PUV 129-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.03.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku