Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 128-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  128-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.10.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.02.2023 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F28G 15/02   
(54)  Názov  Zariadenie na chladenie a čistenie vonkajších teplovýmenných plôch výmenníkov tepla vzduchovými tlakovými dýzami 
(57)  Anotácia  Univerzálne zariadenie určené na odvod prebytočného tepla z teplovýmenných plôch výmenníkov tepla je tvorené nosnou konzolou (1), na ktorej sú upevnené vzduchové tlakové dýzy (2). Nosná konzola (1) je prostredníctvom skrutkového spoja pripevnená k úchytom v bočných krytoch (5) výmenníka (6) tepla. Vzduchové tlakové dýzy (2) sú rovnomerne rozmiestnené tak, aby prúd vzduchu pokryl celú teplovýmennú plochu (7) s možnosťou nastavenia ich polohy v troch osiach. Upevnenie vzduchových tlakových dýz (2) k nosnej konzole (1) je realizované prostredníctvom vodiacich puzdier (8), ktoré sú aretované v požadovanej polohe maticami z oboch strán. Prívod (10) tlakového vzduchu k výstupom zo vzduchových tlakových dýz (2) je zabezpečený vzduchovými hadicami (9), ktoré spájajú jednotlivé dýzy medzi sebou. Uvedené zariadenie slúži ako náhrada bežného spôsobu chladenia teplovýmenných plôch, prípadne ako dodatočné chladenie teplonosných médií prúdiacich výmenníkmi tepla v kombinácii s inými spôsobmi chladenia na zefektívnenie procesu odvodu tepla. Zariadenie zároveň umožňuje čistenie teplovýmenných plôch využívaných v prostredí, kde dochádza k ich nepretržitému zanášaniu nečistotami, čo vedie k výraznému poklesu účinnosti procesu odvodu tepla a k skráteniu životnosti výmenníkov tepla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lipnický Marek, Ing.; Kamenná 379/1, Budča;
Brodnianská Zuzana, doc. Ing., PhD.; A. Hlinku 2378/48, 960 01 Zvolen 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 08.02.2023 3/2023 BA2K
 
PUV 128-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 12.10.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 128-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 06.10.2022 Typ Doručené
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 06.10.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 06.10.2022 Typ Doručené
Opis 06.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.10.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.11.2022 Typ Doručené
Opis 09.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 09.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 10.01.2023 Typ Odoslané
PUV 128-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku