Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 128-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9143 
(21)  Číslo prihlášky  128-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 21/00   
(54)  Názov  Systém panoramatického zobrazenia pre audiovizuálnu miestnosť 
(57)  Anotácia  Opísaný je systém panoramatického zobrazenia pre audiovizuálnu miestnosť poskytujúceho 360° obraz v miestnosti na verejné podujatia, priestory a pre domácnosť, ktorý obsahuje audio a vizuálne prvky alebo audiovizuálne prvky, klimatizačné zariadenie, ovládacie zariadenie a riadiaci systém. Systém poskytuje 360° obraz doplnený zvukmi, prispôsobenou vlhkosťou vzduchu v miestnosti tak, aby bola v miestnosti vytvorená atmosféra zlepšujúca náladu používateľa alebo ľudí v miestnosti. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Spodniak Jozef, Ing.; Zelená stráň 2, 040 14 Košice 14; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Spodniak Jozef, Ing.; Zelená stráň 2, 040 14 Košice 14; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.07.2024 
   Maximálna platnosť do  07.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 128-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 128-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 07.07.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 07.07.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 07.07.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.07.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.07.2020 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.07.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.11.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 23.11.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 23.11.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 23.11.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 128-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku