Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 128-2019
(11)  Utility Model Number  9239 
(21)  Application Number  128-2019 
(22)  Application Date  21.02.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  28.07.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.03.2021 
(45)  Publication of Registration Date  28.07.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  28.06.2021 
(51)  International Patent Classification  F16C 19/22  F16C 33/34   
(54)  Title  Valivé teliesko súdkového ložiska 
(57)  Abstract  Valivé teliesko (2) súdkového ložiska je riešené tak, že geometria valivej plochy valivého telieska je logaritmickou krivkou, popísanou rovnicami (y) a (x), kde Re [mm] udáva polomer obežnej dráhy vonkajšieho ložiskového krúžku, Dwe [mm] je maximálny priemer valivého telieska v mieste kontaktu, lT [mm] je maximálna dĺžka valivého telieska a dlog [-] je parameter úbytku logaritmického profilu valivého telieska, pričom geometria vonkajšieho ložiskového krúžku a vnútorného ložiskového krúžku sa nemení oproti pôvodnej geometrii súdkového ložiska. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Inventor(s)  Šteininger Ján, Ing., PhD.; Nová Bystrica 752, 023 05 Nová Bystrica; SK;
Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD.; Trenčianska 1589/2, 010 08 Žilina; SK;
Kohár Róbert, doc. Ing., PhD.; Povina 402, 023 33 Povina; SK;
Belorit Michal, Ing.; Ústredie 917, 029 57 Oravská Lesná; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  21-2019 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  21.02.2023 
   Utility Model Validity maximum until  21.02.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 6/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 128-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.09.2019 68,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.07.2020 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 128-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 02.09.2019 Type Delivered
Nároky na ochranu 02.09.2019 Type Delivered
Obrázok k anotácii 02.09.2019 Type Delivered
Opis 02.09.2019 Type Delivered
Plná moc 02.09.2019 Type Delivered
Rovnopis patentovej prihlášky 02.09.2019 Type Delivered
Výkresy 02.09.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 03.09.2019 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.09.2019 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.09.2019 Type Payment
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 20.02.2020 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.02.2020 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2020 Type Delivered
Sprievodný list 24.04.2020 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 27.04.2020 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.06.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 25.06.2020 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 29.06.2020 Type Sent document
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.07.2020 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 03.09.2020 Type Delivered
Opis 03.09.2020 Type Delivered
Sprievodný list 03.09.2020 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.01.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 22.02.2021 Type Internal Letter
výsledok rešerše 22.02.2021 Type Internal Letter
Doplnenie materiálov 23.02.2021 Type Delivered
Plná moc 23.02.2021 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 01.03.2021 Type Sent document
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.06.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 25.08.2022 Type Sent document
PUV 128-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku