Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 128-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9239 
(21)  Číslo prihlášky  128-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.02.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16C 19/22  F16C 33/34   
(54)  Názov  Valivé teliesko súdkového ložiska 
(57)  Anotácia  Valivé teliesko (2) súdkového ložiska je riešené tak, že geometria valivej plochy valivého telieska je logaritmickou krivkou, popísanou rovnicami (y) a (x), kde Re [mm] udáva polomer obežnej dráhy vonkajšieho ložiskového krúžku, Dwe [mm] je maximálny priemer valivého telieska v mieste kontaktu, lT [mm] je maximálna dĺžka valivého telieska a dlog [-] je parameter úbytku logaritmického profilu valivého telieska, pričom geometria vonkajšieho ložiskového krúžku a vnútorného ložiskového krúžku sa nemení oproti pôvodnej geometrii súdkového ložiska. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šteininger Ján, Ing., PhD.; Nová Bystrica 752, 023 05 Nová Bystrica; SK;
Hrček Slavomír, doc. Ing., PhD.; Trenčianska 1589/2, 010 08 Žilina; SK;
Kohár Róbert, doc. Ing., PhD.; Povina 402, 023 33 Povina; SK;
Belorit Michal, Ing.; Ústredie 917, 029 57 Oravská Lesná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21-2019 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.02.2023 
   Maximálna platnosť do  21.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 6/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 128-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 128-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
1b Rovnopis patentovej prihlášky 02.09.2019 Typ Doručené
1c Opis 02.09.2019 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 02.09.2019 Typ Doručené
1e Výkresy 02.09.2019 Typ Doručené
1f Anotácia 02.09.2019 Typ Doručené
1g Obrázok k anotácii 02.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.09.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.09.2019 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.09.2019 Typ Platba
5 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
6 všeobecný referátnik 20.02.2020 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.02.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.04.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 24.04.2020 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 27.04.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.06.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 25.06.2020 Typ Doručené
11 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 29.06.2020 Typ Odoslané
12 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.07.2020 Typ Platba
13 Odpoveď na správu úradu 03.09.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 03.09.2020 Typ Doručené
13b Opis 03.09.2020 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.01.2021 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 22.02.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 01.03.2021 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 22.02.2021 Typ Interné listy
19 Doplnenie materiálov 23.02.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 23.02.2021 Typ Doručené
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.06.2021 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 128-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku