Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 127-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7971 
(21)  Číslo prihlášky  127-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.07.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F26B 21/00  F26B 9/10  F26B 3/02   
(54)  Názov  Zariadenie na sušenie vnútorných zmáčaných plôch sklenených fúkaných polotovarov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na sušenie vnútorných zmáčaných plôch sklenených fúkaných polotovarov pozostáva zo vstupnej redukcie (1) prívodu pracovného média ústiacej do rozdeľovacej komory (2), odkiaľ je pracovné médium rozvádzané k sušeným vnútorným plochám sklenených fúkaných polotovarov (5) tenkými rúrkami (3), pričom spodné konce rúrok (3) sú pevne prichytené v základovej doske (6), ktorá je spojená dištančnými tyčami (7) s hornou doskou (4) vybavenou otvormi na uloženie a vycentrovanie sklenených fúkaných polotovarov (5) nasunutých na rúrky (3). Pracovným médiom je ohriaty vzduch na teplotu v rozsahu 20 °C až 80 °C. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1 , 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Malcho Milan, prof. RNDr., PhD.; Rosina 821, 013 22 Rosina; SK;
Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD.; Kotešová 443, 013 61 Kotešová; SK;
Gavlas Stanislav, Ing., PhD.; Jesenského 17/33, 024 04 Kysucké Nové Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2020 
   Maximálna platnosť do  24.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.07.2017 07/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
 
PUV 127-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 127-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2016 Typ Doručené
1a Opis 24.11.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.11.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 24.11.2016 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 24.11.2016 Typ Doručené
1e Výkresy 24.11.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 02.12.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2016 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.01.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 08.03.2017 Typ Doručené
5a Opis 08.03.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 08.03.2017 Typ Doručené
5c Výkresy 08.03.2017 Typ Doručené
5d Anotácia 08.03.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.03.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 03.05.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 05.05.2017 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 05.05.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 03.05.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 11.10.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie PÚV 11.10.2017 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.10.2017 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.01.2018 Typ Odoslané
PUV 127-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku