Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 123-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8599 
(21)  Číslo prihlášky  123-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.08.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 1/18  G01B 7/16   
(54)  Názov  Odporový snímač sily s puzdrom 
(57)  Anotácia  Odporový snímač (1) sily s puzdrom je zhotovený tak, že jedna strana odporového snímača (1) sily je prichytená k pružnej vrstve (6) a zároveň druhá strana odporového snímača (1) sily je prichytená k pevnej podložke (5), pričom pevná podložka (5) je pripevnená k upevňovacej vrstve (4) a pripojenie pripojovacieho kábla (3) a odporového snímača (1) sily je prekryté vrchnou vrstvou (7) puzdra. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ondriga Ľuboš, Ing., PhD.; Záhradnícka 680/2, 920 41 Leopoldov; SK;
Ondriga Martin, Ing., PhD.; Záhradnícka 680/2, 920 41 Leopoldov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ondriga Ľuboš, Ing., PhD.; Záhradnícka 680/2, 920 41 Leopoldov; SK;
Ondriga Martin, Ing., PhD.; Záhradnícka 680/2, 920 41 Leopoldov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.08.2022 
   Maximálna platnosť do  05.08.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
 
PUV 123-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.08.2018 17,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžtikového vzoru 24.06.2022 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 123-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 05.08.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 05.08.2018 Typ Doručené
Opis 05.08.2018 Typ Doručené
Výkresy 05.08.2018 Typ Doručené
Výkresy 05.08.2018 Typ Doručené
Výkresy 05.08.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.08.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.08.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.08.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.10.2018 Typ Doručené
Anotácia 29.10.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 29.10.2018 Typ Doručené
Opis 29.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 29.10.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.01.2019 Typ Doručené
Anotácia 11.01.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.01.2019 Typ Doručené
Opis 11.01.2019 Typ Doručené
Výkresy 11.01.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 18.02.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 18.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.02.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.08.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 19.08.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.10.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 16.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 16.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
PUV 123-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku