Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 122-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6811 
(21)  Číslo prihlášky  122-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.07.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.11.2013 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 21/00  G02B 21/06   
(54)  Názov  Automatický osvetľovací systém inverzného mikroskopu pre vysokorýchlostnú kinematografiu 
(57)  Anotácia  Automatický osvetľovací systém inverzného mikroskopu pozostávajúci z napájacieho zdroja (1), napájaného zo siete 230V/50Hz, ku ktorému je pripojený obvod stmievača (2) s LED modulom (3). Obvod stmievača (2) riadi intenzitu osvetlenia mikroskopu v závislosti od požiadaviek vysokorýchlostnej kamery alebo používateľa. K mikroskopu je pripojená vysokorýchlostná kamera, ktorá je pomocou dátových vodičov spojená s PC, a spolu tvoria obvod snímania a spracovania obrazu (4). Na základe parametrov snímaného obrazu vysiela obvod (5) riadenia osvetlenia riadiace impulzy PWM do obvodu stmievača (2). Blok (7) prepínania PWM slúži na zmenu zdroja PWM – do obvodu stmievača (2) je možné priviesť signály buď z obvodu (4) automatického riadenia osvetlenia (v prípade použitia vysokorýchlostnej kamery), alebo z obvodu (6) internej PWM – manuálne riadenie osvetlenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Klinika detí a dorastu, Jesseniova lekárska fakulta UK; Kollárova 2, 036 59 Martin; SK;
Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koniar Dušan, Ing., PhD.; Hliník nad Váhom 497, 014 01 Bytča; SK;
Hargaš Libor, doc. Ing., PhD.; Švermova 11, 038 61 Vrútky; SK;
Štofan Stanislav, Ing., PhD.; Ľubovec 58, 082 42 Bzenov; SK;
Hrianka Miroslav, doc. Ing., PhD.; Javorová 10, 010 07 Žilina; SK;
Ďurdík Peter, MUDr., PhD.; Folkušová 55, 038 42 Folkušová; SK;
Bánovčin Peter, prof. MUDr., CSc.; Turčiansky Peter 135, 038 41 Turčiansky Peter; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  04.07.2017 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.07.2017 
   Maximálna platnosť do  04.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.11.2013 11/2013 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2014 07/2014 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 04.04.2018 04/2018 MK2K
 
PUV 122-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 122-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.07.2013 Typ Doručené
1a Opis 04.07.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 04.07.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 04.07.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 04.07.2013 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 04.07.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.07.2013 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.07.2013 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.09.2013 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 09.09.2013 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.09.2013 Typ Odoslané
7 oznámenie o výsledku rešerše 10.09.2013 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 09.09.2013 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 29.04.2014 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.04.2014 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.07.2014 Typ Odoslané
PUV 122-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku