Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 122-2008
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5457 
(21)  Číslo prihlášky  122-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.10.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.06.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.12.2009 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.06.2010 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.04.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 5/06  A61M 1/36  G21K 5/10   
(54)  Názov  Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom 
(57)  Anotácia  Nosový aplikátor na intranazálne ožiarenie krvi laserom pozostáva z telesa (1) polovodičového laserového zariadenia, vybaveného z vonkajšej strany nosovou klipsou (3), a nosového nadstavca (5), navzájom s výhodou spojených medzikusom (2) laserového zariadenia, vybaveného po oboch stranách dutými ukončeniami, pričom stredom medzikusa (2) laserového zariadenia a nosového nadstavca (5) prechádza svetlovod (4) vyúsťujúci do otvoru v nosovom nadstavci (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YALONG TRADE, s. r. o.; Bodického 1517/14, 058 01 Revúca; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kokoš František, Ing.; Bodického 1517/14, 050 01 Revúca; SK;
Jurinyi Ľudovít, Ing.; Záhradná 550/54, 059 39 Nižná Šuňava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing. pat. zástupkyňa; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  21.10.2018 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.10.2018 
   Maximálna platnosť do  21.10.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.12.2009 12/2009 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.06.2010 06/2010 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.12.2012 12/2012 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.12.2015 12/2015 ND2K
5 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.12.2018 12/2018 MK2K
 
PUV 122-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 122-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 21.10.2008 Typ Doručené
1a Opis 21.10.2008 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 21.10.2008 Typ Doručené
1c Anotácia 21.10.2008 Typ Doručené
1d Výkresy 21.10.2008 Typ Doručené
1e Plná moc 21.10.2008 Typ Doručené
1f Doklad o nadobud. práva na UV 21.10.2008 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.10.2008 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.11.2008 Typ Odoslané
4 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.11.2008 Typ Platba
5 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.11.2008 Typ Doručené
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 14.01.2008 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 28.11.2008 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.12.2008 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 22.12.2008 Typ Interné listy
10 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.01.2009 Typ Doručené
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.01.2009 Typ Platba
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.01.2009 Typ Doručené
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 16.01.2009 Typ Odoslané
14 10 Poplatok za odklad zverejnenia prihlášky 28.01.2009 Typ Platba
15 Žiadosť o odklad zápisu 21.01.2009 Typ Doručené
16 výsledok rešerše 19.10.2009 Typ Odoslané
17 oznámenie o výsledku rešerše 19.10.2009 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 05.10.2009 Typ Interné listy
19 záznam o ukončení konania o PÚV 15.03.2010 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.03.2010 Typ Interné listy
21 Žiadosť o určenie 06.05.2010 Typ Doručené
21a Plná moc 06.05.2010 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za určenie/návrh na výmaz 22.05.2010 Typ Odoslané
23 19 Poplatok za žiadosť o určenie 02.06.2010 Typ Platba
24 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.06.2010 Typ Odoslané
25 Doplnenie materiálov 18.06.2010 Typ Doručené
26 menovanie, zvolanie komisie 18.06.2010 Typ Interné listy
27 Doplnenie materiálov 21.06.2010 Typ Doručené
28 referát pre odbonú komisiu 25.06.2010 Typ Interné listy
29 protokol o rokovaní komisie 28.06.2010 Typ Interné listy
30 protokol o hlasovaní komisie 28.06.2010 Typ Interné listy
31 rozhodnutie o žiadosti o určenie 29.07.2010 Typ Odoslané
32 Podanie rozkladu 24.08.2010 Typ Doručené
33 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.09.2010 Typ Odoslané
34 predkladacia správa k rozkladu 31.08.2010 Typ Interné listy
35 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 02.03.2012 Typ Interné listy
36 protokol o rokovaní komisie 02.03.2012 Typ Interné listy
37 protokol o hlasovaní komisie 02.03.2012 Typ Interné listy
38 rozhodnutie o rozklade 19.03.2012 Typ Odoslané
39 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.10.2012 Typ Doručené
39a Plná moc 05.10.2012 Typ Doručené
40 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 09.10.2012 Typ Platba
41 predĺženie doby platnosti ÚV 02.11.2012 Typ Odoslané
42 Žiadosť o určenie 30.04.2013 Typ Doručené
43 19 Poplatok za žiadosť o určenie 07.05.2013 Typ Platba
44 všeobecný referátnik 09.05.2013 Typ Odoslané
45 Žiadosť o určenie 09.05.2013 Typ Doručené
46 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 30.05.2013 Typ Odoslané
47 Doplnenie žiadosti o určenie 14.06.2013 Typ Doručené
48 Doplnenie žiadosti o určenie 03.07.2013 Typ Doručené
49 menovanie, zvolanie komisie 10.07.2013 Typ Interné listy
50 referát pre odbonú komisiu 24.07.2013 Typ Interné listy
51 protokol o rokovaní komisie 31.07.2013 Typ Interné listy
52 protokol o hlasovaní komisie 31.07.2013 Typ Interné listy
53 rozhodnutie o žiadosti o určenie 07.08.2013 Typ Odoslané
54 Žiadosť o určenie 07.04.2014 Typ Doručené
55 Žiadosť o určenie 07.04.2014 Typ Doručené
56 19 Poplatok za žiadosť o určenie 23.04.2014 Typ Platba
57 19 Poplatok za žiadosť o určenie 23.04.2014 Typ Platba
58 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 30.04.2014 Typ Odoslané
59 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 30.04.2014 Typ Odoslané
60 Doplnenie žiadosti o určenie 07.07.2014 Typ Doručené
61 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 16.07.2014 Typ Odoslané
62 14 zápis zmeny zástupcu 29.07.2014 Typ Platba
63 Plná moc 28.07.2014 Typ Doručené
64 oznámenie o zápise zmeny 29.07.2014 Typ Odoslané
65 výzva na vyjadrenie k žiadosti o určenie 01.08.2014 Typ Odoslané
66 rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nevyhovenie výzve úradu) 04.08.2014 Typ Odoslané
67 Vyjadrenie k žiadosti o určenie 28.08.2014 Typ Doručené
68 menovanie, zvolanie komisie 24.09.2014 Typ Interné listy
69 referát pre odbonú komisiu 24.09.2014 Typ Interné listy
70 protokol o rokovaní komisie 24.09.2014 Typ Interné listy
71 protokol o hlasovaní komisie 24.09.2014 Typ Interné listy
72 rozhodnutie o žiadosti o určenie 26.09.2014 Typ Odoslané
73 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 28.09.2015 Typ Platba
74 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 28.09.2015 Typ Doručené
75 predĺženie doby platnosti ÚV 05.11.2015 Typ Odoslané
76 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 23.10.2017 Typ Doručené
PUV 122-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.07.2014 Lobodová Dagmar, Ing. pat. zástupkyňa Patentová kancelária, Rzymanová Kamila, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku