Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 121-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9267 
(21)  Číslo prihlášky  121-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 50/00   
(54)  Názov  Zariadenie na rekonfigurovateľné elektromagnetické tienenie bezdrôtového prenosu elektrickej energie 
(57)  Anotácia  Zariadenie na rekonfigurovateľné elektromagnetické tienenie bezdrôtového prenosu elektrickej energie pozostáva z rekonfigurovateľnej tieniacej matrice (1), otvorov (2) tieniacich elementov, otvorov (3) vodiacich stĺpikov, otvoru (4) nastavovacieho stĺpika a vývodiek (5). Zariadenie umožňuje testovanie rekonfigutovateľného elektromagnetického tienenia bezdrôtového prenosu elektrickej energie, jeho vyžarovania do okolia, prenášaného výkonu a aj jeho vplyvu na účinnosť celého systému vzhľadom na vzájomnú vzdialenosť vysielacej a prijímacej cievky zariadenia bezdrôtového prenosu energie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník-Drienové; SK;
Pavelek Miroslav, Ing.; Vychylovka 843, 023 05 Nová Bystrica; SK;
Frivaldský Michal, doc. Ing., PhD.; Horný Hričov 160, 013 42 Horný Hričov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.06.2024 
   Maximálna platnosť do  26.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 121-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2020 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 121-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 26.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 26.06.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 26.06.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 26.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 06.07.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 06.11.2020 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 06.11.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.11.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 17.03.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 17.03.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.08.2021 Typ Odoslané
PUV 121-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku