Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 119-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  119-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.08.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 20/00   
(54)  Názov  Spôsob vytvárania elektrických spojov hliníkových zbernicových systémov elektrolýznych pecí zváraním trením s premiešavaním 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav zváračský z.z.p.o; Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Batista Gabriel, Ing., PhD.; Nová cesta 746, 925 23 Jelka; SK;
Rovný Oliver, Ing.; Borinka 10, 900 32 Borinka; SK;
Václav Vojtech; Teslova 15, 821 02 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  JURAN Svetozár, JUDr., ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 119-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 119-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 24.08.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.08.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 24.08.2021 Typ Doručené
1d Anotácia 24.08.2021 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 24.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.08.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.09.2021 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 13.09.2021 Typ Odoslané
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.09.2021 Typ Interné listy
6 Doplnenie materiálov 27.09.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
PUV 119-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku