Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 117-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  117-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.08.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24S 23/71  F28D 20/00   
(54)  Názov  Koncentrátor tepelnej energie z tepelného žiarenia okolia 
(57)  Anotácia  Koncentrátor tepelnej energie je tvorený sústavou konkávnych a konvexných parabolických zrkadiel, ktorých odrazové plochy sú kolmo na vlnoplochu žiarenia vychádzajúceho zo zdroja (1), pričom v ohnisku konkávneho parabolického zrkadla (2) je umiestnený absorbér (3) žiarenia na optickej osi (4). Sústava obsahuje konkávne parabolické zrkadlo (7) s menším priemerom umiestnené na optickej osi (4) so spoločným ohniskom pre konkávne zrkadlá a konvexné zrkadlá (6) s ohniskom (8) umiestneným na optickú os (4). Reflexná plocha je na vzdialenosti väčšej alebo rovnajúcej sa okraju menšieho konkávneho zrkadla (7) alebo poľa (9) konvexných zrkadiel, ktorých optická os je rovnobežná s optickou osou (4), pričom ich reflexná plocha je na vzdialenosti väčšej alebo rovnajúcej sa okraju menšieho konkávneho zrkadla (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gasper Vladimír, Ing.; Oravická 76, 027 12 Liesek; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gasper Vladimír, Ing.; Oravická 76, 027 12 Liesek; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2020 04/2020 BA2K
 
PUV 117-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 117-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.08.2019 Typ Doručené
1a Opis 05.08.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 05.08.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 05.08.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 05.08.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 05.08.2019 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 05.08.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.08.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.08.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.08.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.09.2019 Typ Doručené
5a Opis 27.09.2019 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 27.09.2019 Typ Doručené
5c Výkresy 27.09.2019 Typ Doručené
5d Anotácia 27.09.2019 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 27.09.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 02.12.2019 Typ Doručené
7a Opis 02.12.2019 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 02.12.2019 Typ Doručené
7c Výkresy 02.12.2019 Typ Doručené
7d Anotácia 02.12.2019 Typ Doručené
7e Obrázok k anotácii 02.12.2019 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 14.01.2020 Typ Doručené
8a Opis 14.01.2020 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 14.01.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 20.01.2020 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 29.01.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 30.01.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 30.01.2020 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 30.01.2020 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 07.07.2020 Typ Interné listy
PUV 117-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku