Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 117-2012
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6631 
(21)  Číslo prihlášky  117-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.09.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  08.01.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011-24873 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2013 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  08.01.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.11.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 17/12  A61K 33/00  A61K 33/38  A61K 9/02  A61K 8/19   
(54)  Názov  Dermatologický prípravok 
(57)  Anotácia  Riešenie sa týka dermatologického prípravku, najmä na odstraňovanie hyperplastických kožných útvarov. Dermatologický prípravok obsahuje zmes dusičnanu strieborného AgNO3 a dusičnanu draselného KNO3. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cihlář Kamil; Petrovice - Závada 166, 735 72 Petrovice; CZ;
Kucko Ján; Stránské 183, 013 13 Stránské; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cihlář Kamil; Petrovice - Závada 166, 735 72 Petrovice; CZ;
Kucko Ján; Stránské 183, 013 13 Stránské; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Gažík Igor, JUDr.; Bojnická cesta 7, 971 01 Prievidza; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  21.09.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Maximálna platnosť do  21.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2013 7/2013 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 08.01.2014 1/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2019 11/2019 ND2K
 
PUV 117-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.11.2012 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 21.10.2016 133,00 EUR
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 21.10.2019 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 117-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.09.2012 Typ Doručené
Opis 24.09.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.10.2012 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.11.2012 Typ Platba
Plná moc 06.11.2012 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 06.11.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.02.2013 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 19.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.04.2013 Typ Doručené
Anotácia 16.04.2013 Typ Doručené
Nároky na ochranu 16.04.2013 Typ Doručené
Opis 16.04.2013 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.04.2013 Typ Interné listy
rešeršná správa 19.04.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 29.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.04.2013 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.10.2013 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 10.10.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 19.09.2016 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 20.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 04.10.2016 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 25.10.2016 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 26.10.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 19.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 19.09.2019 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 02.10.2019 Typ Odoslané
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 23.10.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 25.10.2019 Typ Odoslané
PUV 117-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku