Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 116-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7039 
(21)  Číslo prihlášky  116-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.09.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.03.2015 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.01.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00  H02M 7/00   
(54)  Názov  Dvojstupňový menič s VF striedavým medziobvodom a maticovým meničom 
(57)  Anotácia  Dvojstupňový menič s vysokofrekvenčným striedavým medziobvodom a maticovým meničom pozostáva zo zdroja (1), ktorý napája menič prvého stupňa (2) a ten vytvára vysokofrekvenčné striedavé napätie pre VF striedavý medziobvod (3). Napätie z VF striedavého medziobvodu (3) je privedené do meniča druhého stupňa – maticového meniča – MxC (4), ktorý napája záťaž (5). O súčinnosť celého systému sa stará riadiaci systém (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Radvan Roman, Ing.; Hvozdnica 63, 013 56 Hvozdnica; SK;
Kaščák Slavomír, Ing.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  28.06.2017 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.06.2017 
   Maximálna platnosť do  28.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.09.2014 09/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.03.2015 03/2015 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 05.03.2018 03/2018 MK2K
 
PUV 116-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 116-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.06.2013 Typ Doručené
1a Opis 28.06.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.06.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 28.06.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 28.06.2013 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 28.06.2013 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.07.2013 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.07.2013 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.11.2013 Typ Odoslané
5 všeobecný referátnik 19.12.2013 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.01.2014 Typ Doručené
6a Opis 29.01.2014 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 29.01.2014 Typ Doručené
6c Anotácia 29.01.2014 Typ Doručené
6d Výkresy 29.01.2014 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.02.2014 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 27.05.2014 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 03.06.2014 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 03.06.2014 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 02.06.2014 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 12.01.2015 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.01.2015 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.03.2015 Typ Odoslané
PUV 116-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku