Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 115-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9128 
(21)  Číslo prihlášky  115-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 3/00  H05B 3/68  A47J 36/24   
(54)  Názov  Zariadenie na ohrev potravín s reguláciou a bez straty výživovej hodnoty 
(57)  Anotácia  Zariadenie na ohrev potravín s reguláciou a bez straty výživovej hodnoty pozostáva z riadiacej jednotky a Peltierovho článku, ktoré sú umiestnené vnútri ochranného krytu (5), ďalej z tlačidla (4) napájania, z regulačného potenciometra (2) s funkciou tlačidla, z dvojriadkového displeja (3) a z výhrevnej platne (1). Tlačidlo (4) napájania umožňuje rýchle uvedenie zariadenia do činnosti. Zariadenie na ohrev je možné napájať z elektrickej siete alebo akumulátorom, ktorý je umiestnený vnútri ochranného krytu (5). Regulačný potenciometer (2) s funkciou tlačidla umožňuje pootočením nastavenie najprv teploty a po stlačení nastavenie času, kde po opätovnom stlačení sa začne proces ohrevu výhrevnej platne (1). Na dvojriadkovom displeji (3) sa zobrazujú pri prvom zapnutí tlačidlom (4) napájania parametre teplota (stupeň Celzia) a čas (minúty) s nulovými hodnotami. Počas ohrevu na výhrevnej platni (1) sa zobrazuje na dvojriadkovom displeji (3) zostávajúci čas procesu. Zariadenie pomocou riadiacej jednotky a ekvitermickej reakcie umožňuje udržiavanie teploty potraviny dlhší čas na prednastavenej hodnote. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bartík Oliver, Ing.; č. p. 720, 925 02 Dolné Saliby; SK;
Jobbágy Ján, doc. Ing., PhD.; Alekšince 166, 951 22 Alekšince; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bartík Oliver, Ing.; č. p. 720, 925 02 Dolné Saliby; SK;
Jobbágy Ján, doc. Ing., PhD.; Alekšince 166, 951 22 Alekšince; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.06.2024 
   Maximálna platnosť do  22.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 115-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 115-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 22.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.06.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 22.06.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 22.06.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 22.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.06.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.06.2020 Typ Platba
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 08.07.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 30.07.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 27.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 30.11.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 30.11.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 30.11.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 19.04.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 115-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku