Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 114-2012
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6588 
(21)  Číslo prihlášky  114-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.09.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.05.2013 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.11.2013 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.09.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/00   
(54)  Názov  Zapojenie digitálneho televízneho prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom 
(57)  Anotácia  Zapojenie digitálneho televízneho prijímača pre interaktívnu káblovú digitálnu televíziu s internetom je určené na príjem digitálnej televízie a interaktívnu komunikáciu digitálnych televíznych prijímačov v digitálnych interaktívnych televíznych káblových rozvodoch s internetom s funkciou personálneho počítača, pracuje tak, že televízny signál a videosignál na objednávku prichádzajúce z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádzajú cez blok selektívneho pásmového priepustu (11) do bloku obvodov digitálneho televízneho prijímača (12). Taktiež televízny signál prichádzajúci z bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prechádza cez blok rozbočovača a zlučovača (2). Dáta z dátového kanála internetu bloku rozvodu interaktívnej káblovej televízie (1) prichádzajú do bloku modemu interaktívnej káblovej televízie (4), ďalej do bloku komunikačného adaptéra (5) a do bloku systémovej zbernice (3). Sú zobrazené v bloku obvodov digitálneho televízneho prijímača (12). Cez blok diaľkového ovládania (9) sa vyberie príslušná akcia z ponúkaného menu. Celá činnosť je riadená blokom riadenia (6). Zapojenie tohto digitálneho televízneho prijímača umožňuje v bloku voliteľných interfejsov (7) rôzne spôsoby pripojenia a cez blok voliteľných prídavných zariadení (8) pripojenie prídavných zariadení tak, že reaguje ako personálny počítač. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schwartz Ladislav, doc. Ing., PhD.; Rajecká cesta 5, 010 01 Žilina; SK;
Hottmar Vladimír, doc. Ing., PhD.; Nanterská 1682/7, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  20.09.2016 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.09.2016 
   Maximálna platnosť do  20.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.05.2013 05/2013 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.11.2013 11/2013 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.06.2017 06/2017 MK2K
 
PUV 114-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 114-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.09.2012 Typ Doručené
1a Opis 20.09.2012 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.09.2012 Typ Doručené
1c Anotácia 20.09.2012 Typ Doručené
1d Výkresy 20.09.2012 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.10.2012 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.12.2012 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 29.01.2013 Typ Doručené
4a Opis 29.01.2013 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 29.01.2013 Typ Doručené
4c Anotácia 29.01.2013 Typ Doručené
4d Výkresy 29.01.2013 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 11.02.2013 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 15.03.2013 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 20.03.2013 Typ Odoslané
8 oznámenie o výsledku rešerše 20.03.2013 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 18.03.2013 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 28.08.2013 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.08.2013 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 30.10.2013 Typ Odoslané
PUV 114-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku