Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 112-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9173 
(21)  Číslo prihlášky  112-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G04B 27/00  G04B 99/00   
(54)  Názov  Kódovací mechanizmus na zabezpečenie hodiniek 
(57)  Anotácia  Kódovací mechanizmus na zabezpečenie hodiniek je umiestnený v tele hodiniek (8), v ktorom je umiestnená naťahovacia a posúvacia korunka s hriadeľom (1), ktorý pokračuje pastorkom (2) a prechádza do pastorka (3) na ovládanie riadiaceho pastorka (4) na riadenie stredného kolieska (5) na riadenie hodinového kolieska (6) na nastavenie ručičiek hodiniek (7). Samotný kódovací mechanizmus hodiniek pozostáva z nosnej posuvnej platne (9), vybavenej posúvacími drážkami (10), na posuvnej platni sú pevne umiestnené riadiaci a blokovací valček (11) s tromi ozubeniami na ovládanie riadiaceho kolieska (12), hlavnej pružiny (13) pripevnenej vodiacimi kotvami (16, 16') k pevnej krycej platni (17) a krycej platni (17') kódovacích valčekov (22, 22') vybavených kódovacími západkami (26, 26'), pričom hlavná pružina (13) je vybavená ozubeniami (25, 25') na ovládanie kódovacích západiek (26, 26') a medzi kódovacími valčekmi (22, 22') je umiestnené stredné riadiace koliesko (19), v tele hodiniek (8) sú umiestnené kódovacie tlačidlo (14) s pružinou (15) a tlačidlo (21) s korunkou (20). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mezey Ladislav; Magurská 12, 831 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mezey Ladislav; Magurská 12, 831 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2020/000006 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.06.2024 
   Maximálna platnosť do  18.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 112-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 112-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 18.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 18.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 18.06.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 18.06.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 18.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.06.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.07.2020 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 09.07.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.07.2020 Typ Doručené
6a Plná moc 29.07.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.08.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 13.08.2020 Typ Doručené
8a Opis 13.08.2020 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 13.08.2020 Typ Doručené
8c Anotácia 13.08.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2020 Typ Odoslané
11 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.08.2020 Typ Platba
12 vnútrospisový list 27.08.2020 Typ Interné listy
13 Odpoveď na správu úradu 24.09.2020 Typ Doručené
13a Opis 24.09.2020 Typ Doručené
13b Nároky na ochranu 24.09.2020 Typ Doručené
13c Výkresy 24.09.2020 Typ Doručené
13d Anotácia 24.09.2020 Typ Doručené
13e Obrázok k anotácii 24.09.2020 Typ Doručené
14 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.09.2020 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 29.10.2020 Typ Doručené
15a Nároky na ochranu 29.10.2020 Typ Doručené
15b Výkresy 29.10.2020 Typ Doručené
15c Anotácia 29.10.2020 Typ Doručené
15d Obrázok k anotácii 29.10.2020 Typ Doručené
16 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.11.2020 Typ Interné listy
17 rešeršná správa 21.12.2020 Typ Interné listy
18 výsledok rešerše 21.12.2020 Typ Interné listy
19 oznámenie o výsledku rešerše 21.12.2020 Typ Odoslané
20 pokyn na zverejnenie PÚV 21.12.2020 Typ Interné listy
21 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.04.2021 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 112-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku