Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 112-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8761 
(21)  Číslo prihlášky  112-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.05.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 11/12  C10B 57/04  B29B 17/04   
(54)  Názov  Spôsob likvidácie plastového odpadu na báze polymérových uhľovodíkov s využitím procesu výroby koksu 
(57)  Anotácia  Opísaný je spôsob likvidácie polyetylénového plastového odpadu a iných polymérových uhľovodíkov s využitím existujúcich priemyselných celkov, ktorého podstata spočíva vo využití tepelného a chemického procesu karbonizácie uhlia v zmesi s plastovým odpadom. Výsledkom procesu je koks a odpadové plyny. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Parkányi Kamil, Ing.; Dvorkinova 14, 040 22 Košice 22; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Parkányi Kamil, Ing.; Dvorkinova 14, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  26.07.2023 
   Maximálna platnosť do  26.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.05.2020 05/2020 FG2K
 
PUV 112-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 112-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.07.2019 Typ Doručené
1b Opis 26.07.2019 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 26.07.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 26.07.2019 Typ Doručené
1e Výkresy 26.07.2019 Typ Doručené
1f Plná moc 26.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.07.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.08.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.09.2019 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 25.10.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 25.10.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2019 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 25.10.2019 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 23.03.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.03.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.04.2020 Typ Odoslané
PUV 112-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku