Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 112-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  112-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08J 11/12  C10B 57/04  B29B 17/04   
(54)  Názov  Spôsob likvidácie plastového odpadu na báze polymérových uhľovodíkov s využitím procesu výroby koksu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Parkányi Kamil, Ing.; Dvorkinova 14, 040 22 Košice 22; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Parkányi Kamil, Ing.; Dvorkinova 14, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 112-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 112-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.07.2019 Typ Doručené
1b Opis 26.07.2019 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 26.07.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 26.07.2019 Typ Doručené
1e Výkresy 26.07.2019 Typ Doručené
1f Plná moc 26.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.07.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 05.08.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.09.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 25.10.2019 Typ Odoslané
7 oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2019 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 25.10.2019 Typ Interné listy
PUV 112-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku