Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 112-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8715 
(21)  Číslo prihlášky  112-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.07.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.11.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.04.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/10  G02B 6/12  G02B 1/04  G02F 1/065  G02F 1/361   
(54)  Názov  Aktívny celoorganický optický vlnovod na báze vodivých polymérov na použitie v elektrooptických prvkoch 
(57)  Anotácia  Aktívny celoorganický optický vlnovod na báze vodivých polymérov na použitie v elektrooptických prvkoch je riešený tak, že pozostáva zo substrátu (1) z polytetrafluóreténu alebo polytetrafluoroetylénu (PTFE), alebo polymetylmetakrylátu (PMMA) s deponovanou vrstvou elektricky vodivých elektród (2) na báze vodivých polymérov výhodne PEDOT:PSS. Medzi nimi je vytvorený motív aktívnej časti (4) – jadra z nelineárne optického materiálu výhodne chromoforu 25 % YLD124 a 75 % PSLD41. Vrstva elektricky vodivých elektród (2) je vybavená ohmickými kontaktmi (3). Motív aktívnej časti (4) – jadra môže byť prekrytý pasivačnou vrstvou materiálu s nízkym indexom lomu, napr. parylénu alebo PMMA. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK;
Medzinárodné laserové centrum; Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Weis Martin, doc. Ing., PhD.; Kazanská 12660/1B, 821 06 Bratislava 214; SK;
Juhász Peter, Ing., PhD.; Dlhá nad Váhom 202, 927 05 Dlhá nad Váhom; SK;
Novota Miroslav, Ing., PhD.; Hlinná 34, 055 01 Margecany; SK;
Mičjan Michal, Ing.; Odbojárska 193, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Hanic Michal, Ing.; Hany Meličkovej 14, 841 05 Bratislava; SK;
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.; Kadnarova 4, 831 52 Bratislava 35; SK;
Jakabovič Ján, doc. Ing., PhD.; Košická 43F , 821 08 Bratislava; SK;
Chovan Jozef, Ing., PhD.; Donnerova 29, 841 04 Bratislava 4; SK;
Uherek František, prof. Ing., PhD.; H. Meličkovej 10, 841 05 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.07.2022 
   Maximálna platnosť do  17.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.11.2019 11/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.04.2020 4/2020 FG2K
 
PUV 112-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.08.2018 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 112-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 17.07.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.07.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 17.07.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 17.07.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 17.07.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.07.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 26.07.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 26.07.2018 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 01.08.2018 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.08.2018 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 27.08.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 27.08.2018 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 27.09.2018 Typ Doručené
8a Opis 27.09.2018 Typ Doručené
8b Patentové nároky 27.09.2018 Typ Doručené
8c Výkresy 27.09.2018 Typ Doručené
8d Anotácia 27.09.2018 Typ Doručené
8e Obrázok k anotácii 27.09.2018 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.10.2018 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 04.10.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 04.10.2019 Typ Odoslané
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.02.2020 Typ Interné listy
16 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.03.2020 Typ Odoslané
PUV 112-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku