Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 111-2020
(11)  Utility Model Number  9063 
(21)  Application Number  111-2020 
(22)  Application Date  17.06.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  10.03.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.11.2020 
(45)  Publication of Registration Date  10.03.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  11.02.2021 
(51)  International Patent Classification  G01B 5/28   
(54)  Title  Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu 
(57)  Abstract  Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu pozostáva z telesa (1) modulu, v ktorého stredovej časti je priebežný otvor (A) s ložiskovými sedlami (B) na oboch koncoch, v ktorých sú uložené ložiská (4) s otočným hriadeľom (2). Na vyčnievajúcom konci otočného hriadeľa (2) je pomocou KM skrutky (10) prichytená príruba (3), o ktorú je pomocou skrutiek (11) prichytené skľučovadlo (12). Teleso (1) modulu má nad otočným hriadeľom (2) otvor (C), v ktorom je uložený brzdový element (7) dosadajúci k otočnému hriadeľu (2), pričom brzdový element (7) je prekrytý krytkou (5) brzdy prichytenou o teleso (1) modulu skrutkami (6) brzdy. Medzi krytkou (5) brzdy a brzdovým elementom (7) je vložená iniciačná vložka (8) brzdy. Z krytky (5) brzdy na iniciačnú vložku (8) brzdy dolieha aretačná skrutka (9). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.06.2024 
   Utility Model Validity maximum until  17.06.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 111-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 111-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.06.2020 Type Delivered
1a Opis 17.06.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 17.06.2020 Type Delivered
1c Výkresy 17.06.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 17.06.2020 Type Delivered
1e Plná moc 17.06.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.06.2020 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2020 Type Payment
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.07.2020 Type Internal Letter
6 rešeršná správa 21.09.2020 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 21.09.2020 Type Internal Letter
8 oznámenie o výsledku rešerše 21.09.2020 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 21.09.2020 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.02.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.03.2021 Type Sent document
PUV 111-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku