Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 111-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9063 
(21)  Číslo prihlášky  111-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.03.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/28   
(54)  Názov  Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu 
(57)  Anotácia  Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu pozostáva z telesa (1) modulu, v ktorého stredovej časti je priebežný otvor (A) s ložiskovými sedlami (B) na oboch koncoch, v ktorých sú uložené ložiská (4) s otočným hriadeľom (2). Na vyčnievajúcom konci otočného hriadeľa (2) je pomocou KM skrutky (10) prichytená príruba (3), o ktorú je pomocou skrutiek (11) prichytené skľučovadlo (12). Teleso (1) modulu má nad otočným hriadeľom (2) otvor (C), v ktorom je uložený brzdový element (7) dosadajúci k otočnému hriadeľu (2), pričom brzdový element (7) je prekrytý krytkou (5) brzdy prichytenou o teleso (1) modulu skrutkami (6) brzdy. Medzi krytkou (5) brzdy a brzdovým elementom (7) je vložená iniciačná vložka (8) brzdy. Z krytky (5) brzdy na iniciačnú vložku (8) brzdy dolieha aretačná skrutka (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.06.2024 
   Maximálna platnosť do  17.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 111-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 111-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 17.06.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 17.06.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.06.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.07.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 21.09.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 21.09.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 21.09.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 21.09.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.02.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.03.2021 Typ Odoslané
PUV 111-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku