Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 110-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9074 
(21)  Číslo prihlášky  110-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.03.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01B 5/28   
(54)  Názov  Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu 
(57)  Anotácia  Nadstavbový modul na nastavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu pozostáva z telesa (1) modulu, v ktorého hornej časti je hlavná kapsa (A) a v nej je pohyblivo uložený vozík (11). Vedľa hlavnej kapsy (A) je umiestnená doplnková kapsa (C) a sú navzájom prepojené otvorom. V doplnkovej kapse (C) je uložený nastavovací mechanizmus (5) tvorený nastavovacou skrutkou (10), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom na kratšom boku vozíka (11) a na ktorej je naskrutkovaná matica (9) vozíka, ďalej nastavovací mechanizmus (5) je tvorený vložkou (8), ktorá je zaskrutkovaná do otvoru so závitom v čele telesa (1) modulu a ktorou prechádza nastavovacia skrutka (10); pričom vozík (11) má obdĺžnikovú kapsu (E), ktorej vnútorné steny majú otvory so závitom, v ktorých sú zaskrutkované skrutky (13) s pologuľovou hlavou; do vozíka (11) je vsadené puzdro (2), ktoré má na hornej ploche minimálne dve drážky (G) rozdielnych priemerov na osadenie meraných súčiastok. Na protiľahlých bokoch puzdra (2) sú minimálne dve zahĺbenia na zapadnutie pologuľových hláv skrutky (13). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moravčíková Jana, Ing., PhD.; Botanická 5686/5, 917 08 Trnava 8; SK;
Šedovič Viliam, Bc.; Trenčianska 81/20-10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Koleňák Roman, prof. Ing., PhD.; Boleráz 697, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.06.2024 
   Maximálna platnosť do  17.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 110-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 110-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 17.06.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 17.06.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.06.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.07.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 08.09.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 08.09.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 08.09.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 08.09.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.02.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.03.2021 Typ Odoslané
PUV 110-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku