Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 108-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9094 
(21)  Číslo prihlášky  108-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.03.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 11/00  B25J 19/04  B25J 9/22  B60F 3/00  B62D 57/02   
(54)  Názov  Diaľkovo riadený guľový robot 
(57)  Anotácia  Diaľkovo riadený guľový robot pozostáva z robotického jadra (1), ktoré je v jednej osi pripojené na guľový pružný sférický ochranný klietkový obal (2) cez dve okrajové príruby (3). Robotické jadro (1) je tvorené pohybovým ústrojenstvom, riadiacou a komunikačnou jednotkou, snímačom teploty a aspoň jednou kamerou (4). Pružný sférický ochranný klietkový obal (2) je tvorený prstencami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chovanec Ľuboš, Ing., PhD.; Repašského 1, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Duchoň František, prof. Ing., PhD.; Mlynská 71, 920 03 Hlohovec 3; SK;
Tölgyessy Michal, Ing., PhD.; Hany Meličkovej 10, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Hubinský Peter, prof. Ing., PhD.; Záhumenice 15, 902 01 Pezinok 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.06.2024 
   Maximálna platnosť do  17.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.03.2021 6/2021 FG2K
 
PUV 108-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 108-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 17.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 17.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 17.06.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 17.06.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 17.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.06.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.09.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 30.09.2020 Typ Doručené
6b Opis 30.09.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.10.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 05.10.2020 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 06.10.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 06.10.2020 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 06.10.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.03.2021 Typ Odoslané
PUV 108-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku