Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 108-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8630 
(21)  Číslo prihlášky  108-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.06.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.06.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.12.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 64/20  B33Y 30/00  B23C 1/06   
(54)  Názov  Kombinované zariadenie na trieskovo – aditívnu výrobu 
(57)  Anotácia  Kombinované zariadenie na trieskovo – aditívnu výrobu je riešené tak, že pozostáva z rámu (1) s pozdĺžnymi vedeniami (5), na ktorých je uložený pohyblivý portál (2) s priečnymi vedeniami (3). Na priečnych vedeniach (3) je uložený pohyblivý suport (4) s vertikálnymi vedeniami (6), pričom na pohyblivom suporte (4) je upnutý modifikovaný extrudér (A) 3D tlačiarne alebo modifikované vreteno (B) obrábacieho zariadenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stopka Marián, Ing.; Solčianky 32, 956 38 Solčianky; SK;
Kohár Róbert, doc. Ing., PhD.; Povina 402, 023 33 Povina; SK;
Madaj Rudolf, Ing., PhD.; Kvetová 507/14, 972 01 Bojnice; SK;
Smetanka Lukáš, Ing., PhD.; Šarišské Dravce 256, 082 73 Šarišské Dravce; SK;
Spišák Peter, Ing., PhD.; Pelhřimovská 2, 026 01 Dolný Kubín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  22.06.2022 
   Maximálna platnosť do  22.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.06.2019 6/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.12.2019 12/2019 FG2K
 
PUV 108-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.07.2018 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 108-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 22.06.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 22.06.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 22.06.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 22.06.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 22.06.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 02.07.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 02.07.2018 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.07.2018 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.12.2018 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 15.04.2019 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 16.04.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2019 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 15.04.2019 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 20.09.2019 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.09.2019 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.11.2019 Typ Odoslané
13 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
13a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
PUV 108-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku