Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 108-2011
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6072 
(21)  Číslo prihlášky  108-2011 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.06.2011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.04.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.11.2011 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.04.2012 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.02.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 29/08   
(54)  Názov  Regulačný transformátor s podvojným výstupným vinutím 
(57)  Anotácia  Regulačný transformátor s podvojným vinutím, ktorý je tvorený feromagnetickým jadrom (1) s izolačnou kostrou cievky (7), na ktorej je navinuté vstupné vinutie (2) s izolačnou vrstvou (6). Na túto je navinuté vnútorne výstupné vinutie (3) s izolačnou vrstvou (5) a vonkajšie výstupné vinutie (4). Na odizolovanom povrchu tohto vinutia je pritlačený posuvný zberač (8), ktorý je cez pohyblivý prívod (9) pripojený k svorke zberača (10). Začiatok (20) vnútorného výstupného vinutia (3) je spojený so začiatkom (22) vonkajšieho výstupného vinutia (4) a súčasne je spojený so svorkou začiatkov (12), zároveň koniec (17) vnútorného výstupného vinutia (3) je spojený s koncom (19) vonkajšieho výstupného vinutia (4) a súčasne je spojený so svorkou koncov (11). Pri takomto usporiadaní výstupných vinutí dochádza k tomu, že vnútorná cievka výstupného vinutia regulačného transformátora sa prejavuje svojím napäťovým účinkom tak, ako keby existoval ďalší (virtuálny) zberač dotýkajúci sa povrchu aj vnútorného výstupného vinutia, v tej istej pozícií ako skutočný zberač na cievke vonkajšieho výstupného vinutia regulačného transformátora. Výsledným efektom je skutočnosť, že z takéhoto regulačného transformátora je odoberané napätie dané polohou zberača a odoberaný prúd je daný súčtom (plôch) prierezov vodičov vonkajšieho i vnútorného výstupného vinutia pri danej dovolenej prúdovej hustote. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov; SK;
Balara Alexander, Ing., EUR ING.; Mirka Nešpora 18, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  16.06.2015 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  55-2011 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.06.2015 
   Maximálna platnosť do  16.06.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.11.2011 11/2011 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.04.2012 04/2012 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 01.03.2016 03/2016 MK2K
 
PUV 108-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 108-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 24.06.2011 Typ Doručené
1a Opis 24.06.2011 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 24.06.2011 Typ Doručené
1c Výkresy 24.06.2011 Typ Doručené
1d Anotácia 24.06.2011 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 24.06.2011 Typ Doručené
1f Postúpenie práva pred. 24.06.2011 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.07.2011 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.08.2011 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 31.08.2011 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 02.09.2011 Typ Odoslané
6 oznámenie o výsledku rešerše 02.09.2011 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 31.08.2011 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 13.02.2012 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.02.2012 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.04.2012 Typ Odoslané
PUV 108-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku