Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 107-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8186 
(21)  Číslo prihlášky  107-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  05.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02G 3/08   
(54)  Názov  Prípojková plastová skriňa 
(57)  Anotácia  Opísané je technické riešenie dna (2) prípojkovej plastovej skrine (1), ktoré obsahuje do výšky vystupujúce montážne výstupky (3) a vyrovnávacie výstupky (4), pričom montážne výstupky (3) sú kruhového tvaru a vyrovnávacie výstupky (4) sú obdĺžnikového tvaru a najvyššie body oboch druhov výstupkov (3, 4) tvoria spoločnú rovinu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HASMA, s.r.o.; Hornádska 1, 053 41 Krompachy; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikula Andrej; Štúrova 18, 053 42 Krompachy; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  SIGNUM, patentová a známková kancelária, Cicholes Štefan, Ing.; Hraničná 20, 040 17 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  05.05.2024 
   Maximálna platnosť do  05.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 03/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2018 08/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 ND2K
 
PUV 107-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 107-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 05.05.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 05.05.2017 Typ Doručené
1b Opis 05.05.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 05.05.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 05.05.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 05.05.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.05.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.05.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.10.2017 Typ Doručené
5a Opis 11.10.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 11.10.2017 Typ Doručené
5c Anotácia 11.10.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 06.11.2017 Typ Doručené
8a Opis 06.11.2017 Typ Doručené
8b Anotácia 06.11.2017 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 06.11.2017 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.11.2017 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 19.12.2017 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 21.12.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 21.12.2017 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 19.12.2017 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 06.06.2018 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.06.2018 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.07.2018 Typ Odoslané
17 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 31.05.2021 Typ Doručené
18 23 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 10.06.2021 Typ Platba
19 predĺženie doby platnosti ÚV 16.06.2021 Typ Odoslané
PUV 107-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku