Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 106-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8153 
(21)  Číslo prihlášky  106-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.05.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24H 9/14   
(54)  Názov  Konštrukčná jednotka pre hydraulický modul 
(57)  Anotácia  Opísaná je konštrukčná jednotka pre hydraulický modul zostavená zo vstupného konštrukčného dielu (10), z výstupného konštrukčného dielu (11) a z konštrukčného dielu čerpadla (1) vybaveného obehovým odstredivým čerpadlom s motorom (2) a s elektronickým modulom (3), s pripojeným doskovým výmenníkom (12). V zostavenom stave axiálna os čerpadla (A) zviera s osami (B, C, D, E) pripájacích hrdiel (23, 24, 25, 26) doskového výmenníka (12) uhol (α) s veľkosťou 0,1 stupňa až 90 stupňov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production, s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kovár Jozef, Ing.; Mudrochova 1351/18, 905 01 Senica 1; SK;
Petrovič Miroslav, Ing.; Mokrý Háj 228, 908 65 Mokrý Háj; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.05.2024 
   Maximálna platnosť do  03.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 ND2K
 
PUV 106-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 106-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.05.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.05.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.05.2017 Typ Doručené
2a Opis 09.05.2017 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 09.05.2017 Typ Doručené
2c Anotácia 09.05.2017 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 09.05.2017 Typ Doručené
2e Výkresy 09.05.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 10.05.2017 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.05.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2017 Typ Odoslané
6 záznam z rokovania 12.07.2017 Typ Interné listy
7 Odpoveď na správu úradu 21.07.2017 Typ Doručené
7a Sprievodný list 21.07.2017 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 25.07.2017 Typ Doručené
8a Opis 25.07.2017 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 25.07.2017 Typ Doručené
8c Anotácia 25.07.2017 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.07.2017 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 05.10.2017 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 10.10.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 10.10.2017 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 05.10.2017 Typ Interné listy
14 Doplnenie materiálov 15.11.2017 Typ Doručené
14a Nároky na ochranu 15.11.2017 Typ Doručené
15 pokyn na zverejnenie PÚV 23.11.2017 Typ Interné listy
16 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.03.2018 Typ Doručené
16a Sprievodný list 14.03.2018 Typ Doručené
17 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.03.2018 Typ Platba
18 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.03.2018 Typ Doručené
19 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 21.03.2018 Typ Odoslané
20 záznam o ukončení konania o PÚV 16.05.2018 Typ Interné listy
21 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.05.2018 Typ Interné listy
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Typ Odoslané
23 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 29.04.2021 Typ Doručené
23a Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
23b Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
23c Plná moc 29.04.2021 Typ Doručené
23d Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
24 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 03.05.2021 Typ Platba
25 predĺženie doby platnosti ÚV 06.05.2021 Typ Odoslané
PUV 106-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku