Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 105-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9177 
(21)  Číslo prihlášky  105-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61C 17/00   
(54)  Názov  Pohotovostná stierka zubného povlaku 
(57)  Anotácia  Pohotovostná stierka zubného povlaku je tvorená pásikom papiera alebo iného vhodného materiálu, na ktorom je nanesený abrazívny materiál, a prípadne aj aromatický materiál. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Magula Milan, Ing.; Gerlachovská 2, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Magula Milan, Ing.; Gerlachovská 2, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.06.2024 
   Maximálna platnosť do  11.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 105-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 105-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 11.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.06.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 11.06.2020 Typ Doručené
1d Sprievodný list 11.06.2020 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 11.06.2020 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 11.06.2020 Typ Doručené
1g Príloha inde neuvedená 11.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.06.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.06.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.07.2020 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 13.07.2020 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 14.09.2020 Typ Doručené
6a Opis 14.09.2020 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 14.09.2020 Typ Doručené
6c Anotácia 14.09.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.09.2020 Typ Interné listy
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.09.2020 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 30.10.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 06.11.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2020 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 09.11.2020 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.05.2021 Typ Odoslané
PUV 105-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku