Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 105-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8549 
(21)  Číslo prihlášky  105-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.06.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 7/38  G01K 7/00   
(54)  Názov  Spôsob rýchlej širokopásmovej detekcie žiarenia z impulzných zdrojov a rýchly širokopásmový detektor žiarenia 
(57)  Anotácia  Rýchly širokopásmový detektor žiarenia funguje na báze ultra rýchlej demagnetizácie a následného termomagnetického efektu, pričom využíva senzorový prvok (1) pozostávajúci z feromagnetického alebo antiferomagnetického materiálu v podobe nano-/mikrovrstvy alebo nano-/mikroštruktúry, alebo makroskopickej štruktúry v prípade kovového feromagnetického materiálu, v ktorej priamo vplyvom dopadu žiarenia alebo nepriamo vplyvom pôsobenia horúcich elektrónov dochádza k zmene veľkosti alebo smeru magnetického momentu feromagnetického materiálu, registrovanej detekčnou jednotkou (2). Detekčná jednotka (2) obsahuje aspoň jeden pasívny prvok – magnetickú anténu na báze jednozávitovej cievky, koplanárneho vedenia alebo iného prvku s indukčnosťou, a/alebo aktívny prvok – magnetorezistívny senzor na detekciu rýchlej zmeny magnetického momentu feromagnetického alebo antiferomagnetického materiálu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Medzinárodné laserové centrum; Ilkovičova 2961/3, Bratislava-Karlova Ves 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Iliť Tomáš, Ing.; Kosodrevinová 4, 821 07 Bratislava 214; SK;
Valko Pavol, doc. RNDr., PhD.; Záhradnická 69, 821 08 Bratislava 2; SK;
Vojs Marian, Ing., PhD.; Tranovského 18, 841 02 Bratislava 42; SK;
Marton Marian, Ing., PhD.; Grosslingova 34, 811 09 Bratislava 1; SK;
Behúl Miroslav, Ing., PhD.; Smolenická, 851 05 Bratislava 5; SK;
Tomáška Martin, doc. Ing., PhD.; Kadnarova 4, 831 52 Bratislava 35; SK;
Držík Milan, RNDr., CSc.; Beňadická 1, 851 06 Bratislava 5; SK;
Lorenc Dušan, RNDr., PhD.; Kvetna 3, 947 01 Hurbanovo 1; SK;
Skuratov Vladimir Alexeevich, D.Sc.; Mokhovaja 13, 141980 1004 Dubna, Moscow region; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.06.2022 
   Maximálna platnosť do  18.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 9/2019 FG2K
 
PUV 105-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.07.2018 68,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2018 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 105-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 18.06.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.06.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 18.06.2018 Typ Doručené
Opis 18.06.2018 Typ Doručené
Výkresy 18.06.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.06.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.07.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis spoluprihlasovateľa 17.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 17.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.07.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.07.2018 Typ Doručené
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.08.2018 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 17.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.09.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.10.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 15.11.2018 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.01.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.01.2019 Typ Doručené
Anotácia 21.01.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 21.01.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.01.2019 Typ Doručené
Opis 21.01.2019 Typ Doručené
Výkresy 21.01.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 18.02.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 18.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 18.02.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 18.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.07.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 12.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.08.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 17.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
PUV 105-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 15.11.2018 Medzinárodné laserové centrum Kováčik Štefan, Ing.
Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku