Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 103-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9035 
(21)  Číslo prihlášky  103-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.02.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 37/00  A01N 37/36  A01N 25/02  A01N 33/02  A01N 33/08  A01N 59/00   
(54)  Názov  Kvapalný rastlinný elicitor 
(57)  Anotácia  Opísané sú kvapalné prípravky – elicitory, ktoré sú schopné stimulovať biosyntézu iných zlúčenín vnútri bunkových organizmov rastlín, a tým priaznivo ovplyvniť ich fyziologické funkcie. Obsahujú produkt reakcie kyseliny 2-hydroxybenzoovej s deacetylovaným polysacharidom glukozamínu a/alebo aspoň jednu zo zlúčenín typu 2-(HO) C6H4CO2R, kde R je niektorý z katiónov alkalických kovov a/alebo amóniový katión, a/alebo alkanolamínový radikál, a/alebo vodíkový katión. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NUTRICON s.r.o.; Kúpeľná 596/2 , 929 01 Veľké Dvorníky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.06.2024 
   Maximálna platnosť do  10.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2020 10/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.02.2021 03/2021 FG2K
3 Prevody a prechody práv na úžitkové vzory 14.04.2021 07/2021 PC2K
 
PUV 103-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 103-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 10.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.06.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 10.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.06.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 15.06.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.06.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.07.2020 Typ Doručené
5a Opis 15.07.2020 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 15.07.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.07.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.08.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 21.08.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 18.08.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.01.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.02.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prevodu 12.03.2021 Typ Doručené
13a Výpis z obchodného registra 12.03.2021 Typ Doručené
13b Doklad o prevode 12.03.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 23.03.2021 Typ Odoslané
15 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.03.2021 Typ Platba
16 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 31.03.2021 Typ Odoslané
17 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 06.04.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 13.04.2021 Typ Odoslané
19 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.04.2021 Typ Platba
20 druhopis osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.04.2021 Typ Odoslané
21 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 29.04.2021 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku 04.05.2021 Typ Odoslané
23 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.05.2021 Typ Platba
24 sprievodný list k výpisu z registra ÚV 11.05.2021 Typ Odoslané
PUV 103-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 31.03.2021 NUTRICON s.r.o. Teren Ján, Ing., CSc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku