Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 103-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8760 
(21)  Číslo prihlášky  103-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.07.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.05.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 43/04  B23P 19/02  B30B 15/14  B30B 12/00   
(54)  Názov  Klieštinový lis s voliteľným časovaním 
(57)  Anotácia  V základnom ráme (1) klieštinového lisu sú v lineárnych vedeniach umiestnené dve protibežné centrálne poháňané lisovacie jednotky – lisovadlá (3), ktoré sú spolu s kĺbovými mechanizmami (5) osadené na jedných stranách vahadlových ramien (2). Vahadlové ramená (2) sú na druhých stranách spriahnuté s aktívnym zdvihovým mechanizmom (12) s riadeným časovaním, ktorý je svojím vstupom pripojený na motor (9) priamo alebo cez prevodovku. Aktívny zdvihový mechanizmus (12) s voliteľným časovaním pozostáva z valivej guľôčkovej skrutky (7) so šmýkadlom (4), hornej vačky (11a), spodnej vačky (11b) a dvoch lineárnych vedení (6). Valivá guľôčková skrutka (7) je na jednom konci otočne votknutá do základného rámu (1) a na druhom konci je pripojená na motor (9) priamo alebo cez prevodovku. Šmýkadlo (4) je uložené v dvoch lineárnych vedeniach (6) a na šmýkadle (4) sú uchytené vymeniteľná horná vačka (11a) a spodná vačka (11b), ktoré sú v odvaľujúcom kontakte s otočnými segmentmi (10) vahadlových ramien (2). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SymarTech s.r.o.; Mierová 84, 937 01 Želiezovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 49 , 831 07 Bratislava; SK;
Martosy Peter, Ing.; Nezábudkova 3, 937 01 Želiezovce; SK;
Sokol Daniel, Ing.; Opatovská 13, 911 01 Trenčín 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.05.2020 05/2020 FG2K
 
PUV 103-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 103-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.07.2019 Typ Doručené
1a Opis 10.07.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.07.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 10.07.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 10.07.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 10.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 10.07.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.07.2019 Typ Platba
4 výzva na predloženie plnej moci 24.07.2019 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.09.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 02.09.2019 Typ Doručené
7a Opis 02.09.2019 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 02.09.2019 Typ Doručené
7c Výkresy 02.09.2019 Typ Doručené
7d Obrázok k anotácii 02.09.2019 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.09.2019 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 11.10.2019 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 11.10.2019 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 11.10.2019 Typ Interné listy
13 Výpoveď plnej moci 05.11.2019 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 08.11.2019 Typ Odoslané
15 záznam o ukončení konania o PÚV 23.03.2020 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.03.2020 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.04.2020 Typ Odoslané
PUV 103-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.11.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku