Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 101-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8298 
(21)  Číslo prihlášky  101-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.04.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23Q 17/09  G01N 3/58   
(54)  Názov  Zariadenie na meranie rezných podmienok nástrojov 
(57)  Anotácia  Zariadenie na meranie rezných podmienok nástrojov sa skladá z dvoch častí, a to z reznej časti (A), ktorá je zložená z rámu (1), na ktorom je uložený asynchrónny elektromotor (2) a vretenník (4) prichytený skrutkami (9), snímač (5) otáčok a krútiaceho momentu uložený na vretenníku (4) pomocou spojok (6), a posuvnej časti (B), ktorá je zložená z rámu (16), na ktorom je prichytený asynchrónny elektromotor (10) s pohybovou skrutkou (11) uloženou v ložiskových jednotkách (14, 15) na ráme (16), snímačom (13) sily a upínacím mechanizmom (12). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mikleš Milan, prof. Ing., DrSc.; J. Bottu 15, 960 01 Zvolen; SK;
Kováč Ján, doc. Ing., PhD.; Na barinách 2701/6, 962 21 Lieskovec; SK;
Helexa Milan, Ing., PhD.; F. Kráľa 12, 974 06 Banská Bystrica; SK;
Krilek Jozef, doc. Ing., PhD.; Malinovského 20, 963 01 Krupina; SK;
Kuvík Tomáš, Ing.; Látky 109, 985 45 Látky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.04.2024 
   Maximálna platnosť do  28.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2018 7/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 14.04.2021 7/2021 ND2K
 
PUV 101-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.05.2017 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 22.03.2021 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 101-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.04.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 28.04.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.04.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 28.04.2017 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 28.04.2017 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 28.04.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.05.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 15.05.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.05.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.06.2017 Typ Doručené
6a Anotácia 29.06.2017 Typ Doručené
6b Opis 29.06.2017 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 29.06.2017 Typ Doručené
6d Výkresy 29.06.2017 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.07.2017 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 04.09.2017 Typ Doručené
8a Anotácia 04.09.2017 Typ Doručené
8b Opis 04.09.2017 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 04.09.2017 Typ Doručené
8d Výkresy 04.09.2017 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.10.2017 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 21.12.2017 Typ Doručené
11a Anotácia 21.12.2017 Typ Doručené
11b Opis 21.12.2017 Typ Doručené
11c Nároky na ochranu 21.12.2017 Typ Doručené
11d Výkresy 21.12.2017 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2018 Typ Interné listy
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.2018 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 27.02.2018 Typ Doručené
14a Opis 27.02.2018 Typ Doručené
14b Nároky na ochranu 27.02.2018 Typ Doručené
14c Anotácia 27.02.2018 Typ Doručené
14d Výkresy 27.02.2018 Typ Doručené
15 rešeršná správa 20.04.2018 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 20.04.2018 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 20.04.2018 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 20.04.2018 Typ Interné listy
19 záznam o ukončení konania o PÚV 08.10.2018 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.10.2018 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.11.2018 Typ Odoslané
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.01.2021 Typ Doručené
22a Plná moc 12.01.2021 Typ Doručené
23 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 26.01.2021 Typ Odoslané
24 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 25.02.2021 Typ Odoslané
25 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 22.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25a Plná moc 22.03.2021 Typ Doručené
26 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 23.03.2021 Typ Platba
27 predĺženie doby platnosti ÚV 31.03.2021 Typ Odoslané
PUV 101-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku