Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 10-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7945 
(21)  Číslo prihlášky  10-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.01.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.06.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.12.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60G 3/18  B60G 7/00   
(54)  Názov  Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych automobilov 
(57)  Anotácia  Prichytenie kolies prednej nápravy terénnych automobilov pozostáva z horného kývavého ramena (1) a dolného kývavého ramena (2), ktoré sú základňami kývave ukotvené do tvaru kosoštvorca v ráme (3) a sú sklonené dozadu o uhol sklonu α = 15° až 50°. Zvislý čap (4) riadenia kolesa je otočne uložený na vysunutých koncoch horného kývavého ramena (1) a dolného kývavého ramena (2). Vysunutý koniec dolného kývavého ramena (2) je prepojený s rámom (3) cez pružinu (5) s tlmičom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dobrodenka Pavel; Dulov 165, 018 52 Dulov; SK;
Dobrodenka Anton; Dulov 283, 018 52 Dulov; SK;
Dobrodenka Martin; Dulov 165, 018 52 Dulov; SK;
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing.; Gaštanová 3084/29, 010 07 Žilina; SK;
Lack Tomáš, doc. Ing., PhD.; Alexandra Rudnaya 45, 010 01 Žilina; SK;
Blatnický Miroslav, Ing., PhD.; Sadová 1041/5, 922 03 Vrbové; SK;
Dižo Ján, Ing., PhD.; Kolárovice 262, 013 54 Kolárovice; SK;
Harušinec Jozef, Ing., PhD.; Slopná 27, 018 21 Slopná; SK;
Suchánek Andrej, Ing., PhD.; Sládkovičova 1232/35, 024 04 Kysucké Nové Mesto; SK;
Šťastniak Pavol, Ing. , PhD.; Hlavná 137/34, 038 41 Trebostovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dobrodenka Pavel; Dulov 165, 018 52 Dulov; SK;
Dobrodenka Anton; Dulov 283, 018 52 Dulov; SK;
Dobrodenka Martin; Dulov 165, 018 52 Dulov; SK;
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing.; Gaštanová 3084/29, 010 07 Žilina; SK;
Lack Tomáš, doc. Ing., PhD.; Alexandra Rudnaya 45, 010 01 Žilina; SK;
Blatnický Miroslav, Ing., PhD.; Sadová 1041/5, 922 03 Vrbové; SK;
Dižo Ján, Ing., PhD.; Kolárovice 262, 013 54 Kolárovice; SK;
Harušinec Jozef, Ing., PhD.; Slopná 27, 018 21 Slopná; SK;
Suchánek Andrej, Ing., PhD.; Sládkovičova 1232/35, 024 04 Kysucké Nové Mesto; SK;
Šťastniak Pavol, Ing. , PhD.; Hlavná 137/34, 038 41 Trebostovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  12.01.2021 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.01.2021 
   Maximálna platnosť do  12.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.06.2017 06/2017 BA2K
2 Prevody a prechody práv na prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 GB2K
3 Zapísané úžitkové vzory 04.12.2017 12/2017 FG2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 16.09.2021 17/2021 MK2K
 
PUV 10-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 10-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.01.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 12.01.2017 Typ Doručené
1b Opis 12.01.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 12.01.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 12.01.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 12.01.2017 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 12.01.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.02.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.03.2017 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 11.04.2017 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 11.04.2017 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 10.04.2017 Typ Interné listy
8 Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 24.05.2017 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 24.05.2017 Typ Doručené
9 12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2017 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis prevodu 22.06.2017 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 22.06.2017 Typ Doručené
10b Plná moc 22.06.2017 Typ Doručené
11 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2017 Typ Platba
12 oznámenie o zápise ďalšieho pôvodcu 13.07.2017 Typ Odoslané
13 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 13.07.2017 Typ Odoslané
14 záznam o ukončení konania o PÚV 20.09.2017 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.09.2017 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.12.2017 Typ Odoslané
17 Výpoveď plnej moci 02.03.2020 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 17.04.2020 Typ Odoslané
PUV 10-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena pôvodcu 10.07.2017 Dobrodenka Pavel Dobrodenka Pavel
Dobrodenka Anton Dobrodenka Anton
Dobrodenka Martin Dobrodenka Martin
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing.
Lack Tomáš, doc. Ing., PhD.
Blatnický Miroslav, Ing., PhD.
Dižo Ján, Ing., PhD.
Harušinec Jozef, Ing., PhD.
Suchánek Andrej, Ing., PhD.
Šťastniak Pavol, Ing. , PhD.
2 Prevod prihlasovatela 10.07.2017 Dobrodenka Pavel Dobrodenka Pavel
Dobrodenka Anton Dobrodenka Anton
Dobrodenka Martin Dobrodenka Martin
Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing.
Lack Tomáš, doc. Ing., PhD.
Blatnický Miroslav, Ing., PhD.
Dižo Ján, Ing., PhD.
Harušinec Jozef, Ing., PhD.
Suchánek Andrej, Ing., PhD.
Šťastniak Pavol, Ing. , PhD.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku