Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 97-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  97-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05B 39/00   
(54)  Názov  Spôsob postupného rozsvecovania a zhasínania žiaroviek každého druhu 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob postupného rozsvecovania a postupného zhasínania žiaroviek, ktorý umožňuje po zažatí žiarovky postupný nábeh svetla na plnú svietivosť žiarovky a po jej zhasnutí umožňuje postupný úbytok svietivosti až do jej úplného zhasnutia. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Labaš Miroslav; Textilná 2237/1, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Labaš Miroslav; Textilná 2237/1, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.; Kuzmányho 29, 040 01 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.06.2018 6/2018 BA9A
 
PP 97-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.11.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 97-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 97-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 09.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 09.11.2016 Typ Doručené
Opis 09.11.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 09.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 16.11.2016 Typ Odoslané
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 21.11.2016 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.08.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 13.10.2017 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.10.2017 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 08.03.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 08.03.2018 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 16.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 14.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o späťvzatie prihlášky 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. 14.06.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku za rozklad 23.06.2022 Typ Odoslané
PP 97-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku