Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 96-2015
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  96-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.11.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.10.2017 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 22/07  C23C 22/18  B66B 7/06  D07B 1/06   
(54)  Názov  Lano pre lanový dopravník 
(57)  Anotácia  Lano pre lanový dopravník má povrch všetkých oceľových drôtov lana chránený ochrannou vrstvou mangánovým fosfátovaním (MF). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita Bratislava; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Prajová Vanessa, Ing., PhD.; Teodora Tekela 10, 917 01 Trnava; SK;
Božek Pavol, doc. Ing., CSc.; Podhájska 142, 919 42 Voderady; SK;
Pokorný Peter, doc. Ing., PhD.; Mozartova 5652/12, 919 42 Trnava; SK;
Straka Martin, doc., Ing., PhD.; Šemša 24, 044 21 Šemša; SK;
Yakimovitch Boris, prof., Ing., DrSc.; Studencheskaja 7, 426069 Iževsk; RU;
Václav Štefan, doc., Ing., PhD.; Beethovenova 34, 917 08 Trnava; SK;
Krešák Jozef, doc. Ing., PhD.; Letná 9, 042 00 Košice; SK;
Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.; Spišské Hanušovce 195, 059 04 Spišské Hanušovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.10.2017 10/2017 BA9A
2 Zamietnuté patentové prihlášky 05.11.2018 11/2018 FC9A
 
PP 96-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 96-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.11.2015 Typ Doručené
1a Opis 20.11.2015 Typ Doručené
1b Patentové nároky 20.11.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 20.11.2015 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.11.2015 Typ Doručené
1e Výkresy 20.11.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.12.2015 Typ Platba
3 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 17.12.2015 Typ Doručené
3a Oznámenie k poplatkom 17.12.2015 Typ Doručené
4 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 14.01.2016 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 14.01.2016 Typ Odoslané
6 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 28.01.2016 Typ Platba
7 Odpoveď na správu úradu 08.02.2016 Typ Doručené
7a Opis 08.02.2016 Typ Doručené
7b Patentové nároky 08.02.2016 Typ Doručené
7c Anotácia 08.02.2016 Typ Doručené
7d Obrázok k anotácii 08.02.2016 Typ Doručené
7e Výkresy 08.02.2016 Typ Doručené
8 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 10.03.2017 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 15.05.2017 Typ Doručené
9a Plná moc 15.05.2017 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní predbežného prieskum 01.06.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie PP 01.06.2017 Typ Interné listy
12 správa o rešerši 03.05.2018 Typ Interné listy
13 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 03.05.2018 Typ Odoslané
14 záznam o vykonaní úplného prieskumu 19.07.2018 Typ Interné listy
15 rozhodnutie o zamietnutí - § 44 ods. 1 01.08.2018 Typ Odoslané
PP 96-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku