Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 94-2013
(11)  Číslo patentu  288538 
(21)  Číslo prihlášky  94-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.10.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  05.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.05.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 9/06  G01L 1/22   
(54)  Názov  Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT je skonštruovaný tak, že je umiestnený na kruhovej alebo prstencovej membráne, alebo na membráne v tvare časti písmena C s polomerom (rm) membrány tvorenej aktívnou heteroštruktúrou AlGaN/GaN, pričom obsahuje aspoň jednu hornú vnútornú Schottkyho hradlovú snímaciu elektródu (1) piezoelektricky generovaného elektrického náboja a aspoň jednu hornú vonkajšiu Schottkyho hradlovú snímaciu elektródu (2) piezoelektricky generovaného elektrického náboja. Horná vnútorná Schottkyho hradlová snímacia elektróda (1) piezoelektricky generovaného elektrického náboja je umiestnená až k polomeru (ri) prstencovej oblasti zmeny charakteru mechanických napätí a horná vonkajšia Schottkyho hradlová snímacia elektróda (2) piezoelektricky generovaného elektrického náboja je umiestnená nad polomerom (ri) prstencovej oblasti zmeny charakteru mechanických napätí, a kde spodná elektróda tvorená vodivým 2-rozmerným elektrónovým plynom je vodivo spojená s ohmickými kontaktmi elektródy Source (5) a elektródy Drain (6). Polomer (ri) prstencovej oblasti zmeny charakteru mechanických napätí je funkciou hrúbky (hm) a polomeru (rm) membrány podľa vzťahu: ri = [c + b/(hm + a)] . rm – q, kde: a je prvá konštanta, b je druhá konštanta, c je tretia konštanta a q je posun. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.; Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava; SK;
Centrum vedecko-technických informácií SR; Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vanko Gabriel, Ing., PhD.; Holíčska 13, 851 05 Bratislava; SK;
Dzuba Jaroslav, Ing.; Milana Marečka 18, 841 08 Bratislava; SK;
Lalinský Tibor, Ing., DrSc.; Hrnčiarska 8, 900 01 Modra 1; SK;
Vallo Martin, Ing., PhD.; Clementisova 4, 036 01 Martin; SK;
Rýger Ivan, Ing.; Gwerkovej 1, 851 04 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.10.2022 
   Maximálna platnosť do  02.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.05.2015 5/2015 BA9A
2 Udelené patenty 05.03.2018 3/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 01.06.2018 6/2018 QA4A
4 Zmeny mien 09.02.2022 3/2022 TC4A
 
PP 94-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2013 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.10.2013 133,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2013 53,00 EUR 04.02.2016 53,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.12.2013 133,00 EUR 04.02.2016 133,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.08.2014 10,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 07.12.2017 129,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 94-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 12.01.2018 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 02.10.2018 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 16.09.2019 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 24.09.2020 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 28.09.2021 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 22.09.2022 99,50 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 94-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 02.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 02.10.2013 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 02.10.2013 Typ Doručené
Opis 02.10.2013 Typ Doručené
Patentové nároky 02.10.2013 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2013 Typ Doručené
Výkresy 02.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 10.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 31.10.2013 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 07.11.2013 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 07.11.2013 Typ Platba
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 04.12.2013 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.12.2013 Typ Platba
Žiadosť o opravu 26.05.2014 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.08.2014 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.09.2014 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2014 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 11.09.2014 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie PP 26.01.2015 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 26.01.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 13.01.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 13.01.2016 Typ Odoslané
vnútrospisový list 29.01.2016 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 02.12.2016 Typ Odoslané
správa o rešerši 02.12.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 03.01.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.02.2017 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 13.02.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 13.02.2017 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 21.03.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.05.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 09.05.2017 Typ Doručené
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 11.08.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.09.2017 Typ Doručené
Anotácia 13.09.2017 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 13.09.2017 Typ Doručené
Opis 13.09.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 13.09.2017 Typ Doručené
Výkresy 13.09.2017 Typ Doručené
pokyn na udelenie 20.09.2017 Typ Interné listy
záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.09.2017 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 15.11.2017 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 08.12.2017 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 02.01.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 13.03.2018 Typ Odoslané
Ponuka licencie 27.04.2018 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 07.05.2018 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.09.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.09.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 24.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2022 Typ Odoslané
PP 94-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.01.2022 Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Centrum vedecko-technických informácií SR
Centrum vedecko-technických informácií SR Elektrotechnický ústav SAV
Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.09.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku