Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 92-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  92-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 101/16  C08L 3/02  C08L 67/04  C08J 3/12   
(54)  Názov  Biodegradovateľná polymérna zmes a spôsob jej prípravy 
(57)  Anotácia  Biodegradovateľná polyméma zmes obsahuje minimálne jeden komponent (A), minimálne jeden komponent (B) a minimálne jeden komponent (D), pričom komponent (A) zahŕňa polyméry na báze kyseliny mliečnej; komponent (B) zahŕňa termoplastický škrob (TPS), predstavujúci zmes škrobu, aspoň jedného plastifikátora zo skupiny látok (C) a aspoň jedného modifikátora zo skupiny látok (E); skupina látok (C) zahŕňa plastifikátory pre škrob; skupina látok (E) zahŕňa modifikátory; komponent (D) zahŕňa homopolyméry alebo kopolyméry polyhydroxyalkanoátov (PHA), a/alebo ich zmesi a biodegradovateľná polymérna zmes môže voliteľne obsahovať komponent (F), pričom komponent (F) zahŕňa plastifikátory pre PLA a/alebo pre PHA a biodegradovateľná polymérna zmes sa pripraví tak, že kompozícia obsahujúca komponenty (A), (B) a (D) sa pripraví tak, že sa zmiešajú komponenty (A) a (B), pričom komponent (B) je prítomný v zmesi aspoň v jednej fáze miešacieho procesu, v ktorej dochádza súčasne k miešaniu minimálne jedného komponentu (B) a minimálne jedného komponentu (A), a táto fáza miešacieho procesu predchádza minimálne o jednu fázu tej fáze miešacieho procesu, v ktorej sa pridá do zmesi komponent (D), a voliteľné komponenty (F) a (G) je možné pridávať do zmesi v ľubovoľnej jednej alebo vo viacerých fázach miešacieho procesu a v jednej alebo vo viacerých dávkach. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PANARA, a.s.; Krškanská 21, Nitra 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alexy Pavel, prof. Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok 1; SK;
Tomanová Katarína, Ing., PhD.; Komenského 1642/25, 020 01 Púchov 1; SK;
Vanovčanová Zuzana, Ing., PhD.; Medveďovej 20, 851 04 Bratislava 5; SK;
Plavec Roderik, Ing., PhD.; Bočná 2/14, 946 03 Kolárovo; SK;
Feranc Jozef, Ing., PhD.; Mlynská 1257/100, 919 43 Cífer; SK;
Bočkaj Ján, Ing., PhD.; Dlhá nad Oravou 290, 027 55 Dlhá nad Oravou; SK;
Omaníková Leona, Ing.; Budatínska 29, 851 05 Bratislava 5; SK;
Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava 42; SK;
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.; Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava; SK;
Galamboš Miroslav, Ing.; Kodályová 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Galamboš Miroslav, Dr.; Kodályová 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Gálisová Ivana, Ing.; Nadlice 129, 965 32 Nadlice; SK;
Perďochová Dagmara, Ing.; Mamateyova 1550/14, 851 03 Bratislava 5; SK;
Jurkovič Patrik, Ing.; Obrancov mieru 36, 902 01 Pezinok 1; SK;
Přikryl Radek, Mgr., PhD.; Rotreklova 5, 628 00 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2017/050009 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2019 4/2019 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 16.09.2021 17/2021 GB9A
 
PP 92-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 29.09.2017 201,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2017 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.12.2017 10,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.08.2021 15,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 23.11.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.01.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.04.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.09.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.11.2022 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.02.2023 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 92-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 92-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 13.09.2017 Typ Doručené
Opis 13.09.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 13.09.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 13.09.2017 Typ Doručené
Výkresy 13.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.09.2017 Typ Doručené
Anotácia 18.09.2017 Typ Doručené
Opis 18.09.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 18.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 18.09.2017 Typ Doručené
Výkresy 18.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.09.2017 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2017 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.10.2017 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.10.2017 Typ Platba
vnútrospisový list 14.12.2017 Typ Interné listy
vnútrospisový list 19.12.2017 Typ Interné listy
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.12.2017 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 26.02.2018 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 23.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.04.2018 Typ Doručené
záznam o rokovaní 24.04.2018 Typ Interné listy
Žiadosť inde neuvedená 26.04.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 31.05.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 31.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.05.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 04.01.2019 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.01.2019 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.05.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.07.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 30.07.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 30.07.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.07.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 30.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 30.07.2021 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 12.08.2021 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.08.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.08.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.09.2021 Typ Odoslané
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 06.10.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 23.11.2021 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.11.2021 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 26.11.2021 Typ Odoslané
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.11.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 01.02.2022 Typ Odoslané
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.02.2022 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 30.03.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 04.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 25.05.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 27.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 15.07.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 18.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 26.09.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 29.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 24.11.2022 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 25.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 02.02.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 02.02.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 02.02.2023 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 07.02.2023 Typ Odoslané
PP 92-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2021 ENVIROCARE, s.r.o. PANARA, s.r.o.
PANARA, a.s. ENVIROCARE, s.r.o.
2 Prevod prihlasovatela 03.09.2021 PANARA, a.s. PANARA, a.s.
ENVIROCARE, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku