Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 92-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  92-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08L 101/16  C08L 3/02  C08L 67/04  C08J 3/12   
(54)  Názov  Biodegradovateľná polymérna zmes a spôsob jej prípravy 
(57)  Anotácia  Biodegradovateľná polyméma zmes obsahuje minimálne jeden komponent (A), minimálne jeden komponent (B) a minimálne jeden komponent (D), pričom komponent (A) zahŕňa polyméry na báze kyseliny mliečnej; komponent (B) zahŕňa termoplastický škrob (TPS), predstavujúci zmes škrobu, aspoň jedného plastifikátora zo skupiny látok (C) a aspoň jedného modifikátora zo skupiny látok (E); skupina látok (C) zahŕňa plastifikátory pre škrob; skupina látok (E) zahŕňa modifikátory; komponent (D) zahŕňa homopolyméry alebo kopolyméry polyhydroxyalkanoátov (PHA), a/alebo ich zmesi a biodegradovateľná polymérna zmes môže voliteľne obsahovať komponent (F), pričom komponent (F) zahŕňa plastifikátory pre PLA a/alebo pre PHA a biodegradovateľná polymérna zmes sa pripraví tak, že kompozícia obsahujúca komponenty (A), (B) a (D) sa pripraví tak, že sa zmiešajú komponenty (A) a (B), pričom komponent (B) je prítomný v zmesi aspoň v jednej fáze miešacieho procesu, v ktorej dochádza súčasne k miešaniu minimálne jedného komponentu (B) a minimálne jedného komponentu (A), a táto fáza miešacieho procesu predchádza minimálne o jednu fázu tej fáze miešacieho procesu, v ktorej sa pridá do zmesi komponent (D), a voliteľné komponenty (F) a (G) je možné pridávať do zmesi v ľubovoľnej jednej alebo vo viacerých fázach miešacieho procesu a v jednej alebo vo viacerých dávkach. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PANARA, a.s.; Krškanská 21, 949 05 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alexy Pavel, prof. Ing., PhD.; Svätoplukova 17, 902 01 Pezinok 1; SK;
Tomanová Katarína, Ing., PhD.; Komenského 1642/25, 020 01 Púchov 1; SK;
Vanovčanová Zuzana, Ing., PhD.; Medveďovej 20, 851 04 Bratislava 5; SK;
Plavec Roderik, Ing., PhD.; Bočná 2/14, 946 03 Kolárovo; SK;
Feranc Jozef, Ing., PhD.; Mlynská 1257/100, 919 43 Cífer; SK;
Bočkaj Ján, Ing., PhD.; Dlhá nad Oravou 290, 027 55 Dlhá nad Oravou; SK;
Omaníková Leona, Ing.; Budatínska 29, 851 05 Bratislava 5; SK;
Bakoš Dušan, Dr.h.c. prof. Ing., DrSc.; Studenohorská 40, 841 03 Bratislava 42; SK;
Hudec Ivan, prof. Ing., PhD.; Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava; SK;
Galamboš Miroslav, Ing.; Kodályová 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Galamboš Miroslav, Dr.; Kodályová 9, 949 01 Nitra 1; SK;
Gálisová Ivana, Ing.; Nadlice 129, 965 32 Nadlice; SK;
Perďochová Dagmara, Ing.; Mamateyova 1550/14, 851 03 Bratislava 5; SK;
Jurkovič Patrik, Ing.; Obrancov mieru 36, 902 01 Pezinok 1; SK;
Přikryl Radek, Mgr., PhD.; Rotreklova 5, 628 00 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2017/050009 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2019 04/2019 BA9A
2 Prevody a prechody práv na patentové prihlášky 16.09.2021 17/2021 GB9A
 
PP 92-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 92-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.09.2017 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.09.2017 Typ Doručené
1b Anotácia 13.09.2017 Typ Doručené
1c Patentové nároky 13.09.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 13.09.2017 Typ Doručené
1e Opis 13.09.2017 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 13.09.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 13.09.2017 Typ Doručené
3 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.09.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 18.09.2017 Typ Doručené
3b Plná moc 18.09.2017 Typ Doručené
3c Opis 18.09.2017 Typ Doručené
3d Patentové nároky 18.09.2017 Typ Doručené
3e Výkresy 18.09.2017 Typ Doručené
3f Anotácia 18.09.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 18.09.2017 Typ Doručené
5 Potvrdenie o podaní 19.09.2017 Typ Doručené
6 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 29.09.2017 Typ Doručené
7 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 03.10.2017 Typ Platba
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 03.10.2017 Typ Platba
9 vnútrospisový list 14.12.2017 Typ Interné listy
10 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.12.2017 Typ Platba
11 vnútrospisový list 19.12.2017 Typ Interné listy
12 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 26.02.2018 Typ Odoslané
13 Žiadosť inde neuvedená 23.04.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 23.04.2018 Typ Doručené
14 záznam o rokovaní 24.04.2018 Typ Interné listy
15 Žiadosť inde neuvedená 26.04.2018 Typ Doručené
16 Odpoveď na správu úradu 31.05.2018 Typ Doručené
16a Sprievodný list 31.05.2018 Typ Doručené
16b Patentové nároky 31.05.2018 Typ Doručené
17 záznam o vykonaní predbežného prieskum 04.01.2019 Typ Interné listy
18 pokyn na zverejnenie PP 04.01.2019 Typ Interné listy
20 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 27.05.2021 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Typ Doručené
21a Sprievodný list 26.07.2021 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 30.07.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
22b Plná moc 30.07.2021 Typ Doručené
22c Výpis z obchodného registra 30.07.2021 Typ Doručené
22d Žiadosť o zápis prevodu 30.07.2021 Typ Doručené
22e Doklad o prevode 30.07.2021 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis prevodu 30.07.2021 Typ Doručené
24 Doplnenie materiálov 30.07.2021 Typ Doručené
24a Doklad o prevode 30.07.2021 Typ Doručené
25 Doplnenie materiálov 06.08.2021 Typ Doručené
25a Plná moc 06.08.2021 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku 12.08.2021 Typ Odoslané
27 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2021 Typ Platba
28 Doplnenie materiálov 20.08.2021 Typ Doručené
28a Doklad o prevode 20.08.2021 Typ Doručené
29 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.09.2021 Typ Odoslané
30 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 06.10.2021 Typ Odoslané
31 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.11.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
32 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.11.2021 Typ Doručené
32a Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
33 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 23.11.2021 Typ Odoslané
34 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.11.2021 Typ Platba
35 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 26.11.2021 Typ Odoslané
36 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.11.2021 Typ Odoslané
PP 92-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2021 ENVIROCARE, s.r.o. ENVIROCARE, s.r.o.
PANARA, a.s. PANARA, s.r.o.
2 Prevod prihlasovatela 03.09.2021 PANARA, a.s. ENVIROCARE, s.r.o.
PANARA, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku