Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 92-2013
(11)  Číslo patentu  288562 
(21)  Číslo prihlášky  92-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.10.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  01.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.04.2015 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  23.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12M 1/42  G01N 33/566  G01N 33/574  C12N 13/00  C12Q 1/00   
(54)  Názov  Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi 
(57)  Anotácia  Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi obsahuje žilovú kanylu (1), prispôsobenú na pomalé vstrekovanie magnetických nanočastíc do žily, a vnútri žilovej kanyly (1) sú umiestnené magnetické nanočastice pokryté monoklonálnymi protilátkami, ďalej systém obsahuje magnety (2) umiestnené mimo tela pacienta prispôsobené na riadenie polohy vstreknutých magnetických nanočastíc v žile, pričom magnety (2) sú prispôsobené na priblíženie magnetických nanočastíc k žilovej kanyle (1) pohybom magnetov (2) po vystavení magnetických nanočastíc cirkulujúcim krvným bunkám a po zachytení krvných buniek väzbou na protilátky na povrchu magnetických nanočastíc, cez žilovú kanylu (1) prechádza drôt (3) s magnetickým jadrom (4), ktorý je vložený do žily cez žilovú kanylu (1), a drôt (3) je prispôsobený na pritiahnutie magnetických nanočastíc po odstránení alebo vypnutí magnetov (2), systém obsahuje skúmavku (6) s médiom na prijímanie drôtu (3) s krvnými bunkami po vybratí zo žilovej kanyly (1), pričom v skúmavke (6) sú magnetické nanočastice s naviazanými krvinkami uvoľnené po odstránení magnetického jadra (4) drôtu (3). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5813/9, Bratislava-Karlova Ves;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD.; Jána Smreka 14, 841 07 Bratislava; SK;
Mego Michal, MUDr., PhD.; Klenova 11, 833 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Áno 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2014/000020 
   Minimálna platnosť do  01.10.2022 
   Maximálna platnosť do  01.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.04.2015 4/2015 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 6/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 08.01.2019 1/2019 QA4A
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC4A
 
PP 92-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.10.2013 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.10.2013 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.10.2014 20,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.01.2015 7,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.07.2017 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.09.2017 20,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.03.2018 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 92-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 28.03.2018 248,00 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.09.2018 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 06.09.2019 66,25 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 31.07.2020 74,50 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 10.08.2021 82,75 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 92-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 01.10.2013 Typ Doručené
1b Patentové nároky 01.10.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 01.10.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 01.10.2013 Typ Doručené
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.10.2013 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.10.2013 Typ Platba
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.10.2013 Typ Platba
5 Plná moc 17.10.2013 Typ Doručené
6 Žiadosť o opravu 19.12.2013 Typ Doručené
7 vnútrospisový list 01.10.2014 Typ Interné listy
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.10.2014 Typ Platba
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.10.2014 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10a Plná moc 19.01.2015 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.01.2015 Typ Interné listy
12 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Typ Platba
13 oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2015 Typ Interné listy
15 správa o rešerši 08.02.2016 Typ Interné listy
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.08.2016 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 24.10.2016 Typ Doručené
17a Patentové nároky 24.10.2016 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 24.10.2016 Typ Doručené
18 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 07.03.2017 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2017 Typ Doručené
20 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.05.2017 Typ Odoslané
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.07.2017 Typ Doručené
21a Sprievodný list 06.07.2017 Typ Doručené
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.07.2017 Typ Platba
24 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 18.07.2017 Typ Odoslané
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.09.2017 Typ Platba
27 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 19.09.2017 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 06.11.2017 Typ Doručené
28a Sprievodný list 06.11.2017 Typ Doručené
28b Opis 06.11.2017 Typ Doručené
28c Anotácia 06.11.2017 Typ Doručené
28d Patentové nároky 06.11.2017 Typ Doručené
29 Odpoveď na správu úradu 10.11.2017 Typ Doručené
29a Anotácia 10.11.2017 Typ Doručené
29b Opis 10.11.2017 Typ Doručené
29c Patentové nároky 10.11.2017 Typ Doručené
30 Odpoveď na správu úradu 06.12.2017 Typ Doručené
30a Patentové nároky 06.12.2017 Typ Doručené
31 záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.12.2017 Typ Interné listy
32 pokyn na udelenie 20.12.2017 Typ Interné listy
33 Doplnenie materiálov 23.02.2018 Typ Doručené
33a Plná moc 23.02.2018 Typ Doručené
34 Doplnenie materiálov 26.02.2018 Typ Doručené
34a Plná moc 26.02.2018 Typ Doručené
35 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.02.2018 Typ Odoslané
36 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.03.2018 Typ Platba
37 rozhodnutie o udelení patentu 21.03.2018 Typ Odoslané
38 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Typ Odoslané
39 Ponuka licencie 12.11.2018 Typ Doručené
40 oznámenie o zápise ponuky licencie 19.11.2018 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.01.2022 Typ Doručené
41a Sprievodný list 14.01.2022 Typ Doručené
41b Príloha inde neuvedená 14.01.2022 Typ Doručené
42 oznámenie o zápise zmeny 24.01.2022 Typ Odoslané
PP 92-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2022 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku