Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 92-2013
(11)  Patent Number  288562 
(21)  Application Number  92-2013 
(22)  Application Date  01.10.2013 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.06.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.04.2015 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  23.04.2018 
(51)  International Patent Classification  C12M 1/42  G01N 33/566  G01N 33/574  C12N 13/00  C12Q 1/00   
(54)  Title  Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi 
(57)  Abstract  Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi obsahuje žilovú kanylu (1), prispôsobenú na pomalé vstrekovanie magnetických nanočastíc do žily, a vnútri žilovej kanyly (1) sú umiestnené magnetické nanočastice pokryté monoklonálnymi protilátkami, ďalej systém obsahuje magnety (2) umiestnené mimo tela pacienta prispôsobené na riadenie polohy vstreknutých magnetických nanočastíc v žile, pričom magnety (2) sú prispôsobené na priblíženie magnetických nanočastíc k žilovej kanyle (1) pohybom magnetov (2) po vystavení magnetických nanočastíc cirkulujúcim krvným bunkám a po zachytení krvných buniek väzbou na protilátky na povrchu magnetických nanočastíc, cez žilovú kanylu (1) prechádza drôt (3) s magnetickým jadrom (4), ktorý je vložený do žily cez žilovú kanylu (1), a drôt (3) je prispôsobený na pritiahnutie magnetických nanočastíc po odstránení alebo vypnutí magnetov (2), systém obsahuje skúmavku (6) s médiom na prijímanie drôtu (3) s krvnými bunkami po vybratí zo žilovej kanyly (1), pričom v skúmavke (6) sú magnetické nanočastice s naviazanými krvinkami uvoľnené po odstránení magnetického jadra (4) drôtu (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav stavebníctva a architektúry SAV; Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava; SK;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD.; Jána Smreka 14, 841 07 Bratislava; SK;
Mego Michal, MUDr., PhD.; Klenova 11, 833 01 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2014/000020 
   Patent in Force minimum until  01.10.2021 
   Patent in Force maximum until  01.10.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.04.2015 04/2015 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 06/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 08.01.2019 01/2019 QA4A
 
PP 92-2013
S/N Fee Title Date Year Fee
1 22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 28.03.2018 5 248,00 EUR
2 53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.09.2018 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 06.09.2019 7 66,25 EUR
4 55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 31.07.2020 8 74,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 92-2013
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.10.2013 Type Delivered
1a Opis 01.10.2013 Type Delivered
1b Patentové nároky 01.10.2013 Type Delivered
1c Anotácia 01.10.2013 Type Delivered
1d Výkresy 01.10.2013 Type Delivered
2 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.10.2013 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.10.2013 Type Payment
4 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.10.2013 Type Payment
5 Plná moc 17.10.2013 Type Delivered
6 Žiadosť o opravu 19.12.2013 Type Delivered
7 vnútrospisový list 01.10.2014 Type Internal Letter
8 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.10.2014 Type Payment
9 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.10.2014 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Type Delivered
10a Plná moc 19.01.2015 Type Delivered
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.01.2015 Type Internal Letter
12 14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Type Payment
13 oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PP 12.02.2015 Type Internal Letter
15 správa o rešerši 08.02.2016 Type Internal Letter
16 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.08.2016 Type Sent document
17 Odpoveď na správu úradu 24.10.2016 Type Delivered
17a Patentové nároky 24.10.2016 Type Delivered
17b Príloha inde neuvedená 24.10.2016 Type Delivered
18 správa o úplnom prieskume - vecné chyby 07.03.2017 Type Sent document
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2017 Type Delivered
20 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.05.2017 Type Sent document
21 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.07.2017 Type Delivered
21a Sprievodný list 06.07.2017 Type Delivered
22 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.07.2017 Type Delivered
23 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.07.2017 Type Payment
24 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 18.07.2017 Type Sent document
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.08.2017 Type Delivered
26 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.09.2017 Type Payment
27 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 19.09.2017 Type Sent document
28 Odpoveď na správu úradu 06.11.2017 Type Delivered
28a Sprievodný list 06.11.2017 Type Delivered
28b Opis 06.11.2017 Type Delivered
28c Anotácia 06.11.2017 Type Delivered
28d Patentové nároky 06.11.2017 Type Delivered
29 Odpoveď na správu úradu 10.11.2017 Type Delivered
29a Anotácia 10.11.2017 Type Delivered
29b Opis 10.11.2017 Type Delivered
29c Patentové nároky 10.11.2017 Type Delivered
30 Odpoveď na správu úradu 06.12.2017 Type Delivered
30a Patentové nároky 06.12.2017 Type Delivered
31 záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.12.2017 Type Internal Letter
32 pokyn na udelenie 20.12.2017 Type Internal Letter
33 Doplnenie materiálov 23.02.2018 Type Delivered
33a Plná moc 23.02.2018 Type Delivered
34 Doplnenie materiálov 26.02.2018 Type Delivered
34a Plná moc 26.02.2018 Type Delivered
35 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.02.2018 Type Sent document
36 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.03.2018 Type Payment
37 rozhodnutie o udelení patentu 21.03.2018 Type Sent document
38 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Type Sent document
39 Ponuka licencie 12.11.2018 Type Delivered
40 oznámenie o zápise ponuky licencie 19.11.2018 Type Sent document
PP 92-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.02.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku