Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 92-2013
(11)  Patent Number  288562 
(21)  Application Number  92-2013 
(22)  Application Date  01.10.2013 
(24)  Date from Which Patent Has Effect  01.06.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.04.2015 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public  23.04.2018 
(51)  International Patent Classification  C12M 1/42  G01N 33/566  G01N 33/574  C12N 13/00  C12Q 1/00   
(54)  Title  Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi 
(57)  Abstract  Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi obsahuje žilovú kanylu (1), prispôsobenú na pomalé vstrekovanie magnetických nanočastíc do žily, a vnútri žilovej kanyly (1) sú umiestnené magnetické nanočastice pokryté monoklonálnymi protilátkami, ďalej systém obsahuje magnety (2) umiestnené mimo tela pacienta prispôsobené na riadenie polohy vstreknutých magnetických nanočastíc v žile, pričom magnety (2) sú prispôsobené na priblíženie magnetických nanočastíc k žilovej kanyle (1) pohybom magnetov (2) po vystavení magnetických nanočastíc cirkulujúcim krvným bunkám a po zachytení krvných buniek väzbou na protilátky na povrchu magnetických nanočastíc, cez žilovú kanylu (1) prechádza drôt (3) s magnetickým jadrom (4), ktorý je vložený do žily cez žilovú kanylu (1), a drôt (3) je prispôsobený na pritiahnutie magnetických nanočastíc po odstránení alebo vypnutí magnetov (2), systém obsahuje skúmavku (6) s médiom na prijímanie drôtu (3) s krvnými bunkami po vybratí zo žilovej kanyly (1), pričom v skúmavke (6) sú magnetické nanočastice s naviazanými krvinkami uvoľnené po odstránení magnetického jadra (4) drôtu (3). 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5813/9, Bratislava-Karlova Ves;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava; SK 
(72)  Inventor(s)  Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD.; Jána Smreka 14, 841 07 Bratislava; SK;
Mego Michal, MUDr., PhD.; Klenova 11, 833 01 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Published Patent  PDF 
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  Yes 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2014/000020 
   Patent in Force minimum until  01.10.2023 
   Patent in Force maximum until  01.10.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.04.2015 4/2015 BA9A
2 Udelené patenty 01.06.2018 6/2018 FG4A
3 Ponuky licencií na patenty 08.01.2019 1/2019 QA4A
4 Zmeny mien 26.01.2022 2/2022 TC4A
 
PP 92-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 14.10.2013 116,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 14.10.2013 53,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.10.2014 20,00 EUR
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.01.2015 7,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.07.2017 20,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.09.2017 20,00 EUR
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 13.03.2018 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 92-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 28.03.2018 248,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za patent za 6. rok 14.09.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za patent za 7. rok 06.09.2019 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za patent za 8. rok 31.07.2020 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 10.08.2021 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 29.09.2022 99,50 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 92-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 01.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 01.10.2013 Type Delivered
Opis 01.10.2013 Type Delivered
Patentové nároky 01.10.2013 Type Delivered
Výkresy 01.10.2013 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 09.10.2013 Type Delivered
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 15.10.2013 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 15.10.2013 Type Payment
Plná moc 17.10.2013 Type Delivered
Žiadosť o opravu 19.12.2013 Type Delivered
vnútrospisový list 01.10.2014 Type Internal Letter
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.10.2014 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 22.10.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.01.2015 Type Delivered
záznam o vykonaní predbežného prieskum 20.01.2015 Type Internal Letter
14 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.01.2015 Type Payment
pokyn na zverejnenie PP 12.02.2015 Type Internal Letter
oznámenie o zápise zmeny 13.02.2015 Type Sent document
správa o rešerši 08.02.2016 Type Internal Letter
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 24.08.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 24.10.2016 Type Delivered
Patentové nároky 24.10.2016 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.10.2016 Type Delivered
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 07.03.2017 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.04.2017 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.05.2017 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.07.2017 Type Delivered
Sprievodný list 06.07.2017 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.07.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.07.2017 Type Payment
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 18.07.2017 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.08.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.09.2017 Type Payment
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 19.09.2017 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 06.11.2017 Type Delivered
Anotácia 06.11.2017 Type Delivered
Opis 06.11.2017 Type Delivered
Patentové nároky 06.11.2017 Type Delivered
Sprievodný list 06.11.2017 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 10.11.2017 Type Delivered
Anotácia 10.11.2017 Type Delivered
Opis 10.11.2017 Type Delivered
Patentové nároky 10.11.2017 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 06.12.2017 Type Delivered
Patentové nároky 06.12.2017 Type Delivered
pokyn na udelenie 20.12.2017 Type Internal Letter
záznam o vykonaní úplného prieskumu 20.12.2017 Type Internal Letter
Doplnenie materiálov 23.02.2018 Type Delivered
Plná moc 23.02.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 26.02.2018 Type Delivered
Plná moc 26.02.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.02.2018 Type Sent document
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 14.03.2018 Type Payment
rozhodnutie o udelení patentu 21.03.2018 Type Sent document
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 22.05.2018 Type Sent document
Ponuka licencie 12.11.2018 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 19.11.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.01.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 14.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 14.01.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 24.01.2022 Type Sent document
PP 92-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2022 Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Univerzita Komenského v Bratislave
GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Máčajová Mária, Ing., Patentový zástupca
Univerzita Komenského v Bratislave Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku