Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 90-2018
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  90-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01G 23/04   
(54)  Názov  Spôsob výroby vodnej suspenzie oxidov TiO2 a zmesových oxidov TiO2-ZrO2 a TiO2-HfO2 na degradáciu bojových chemických látok vo vodnom prostredí 
(57)  Anotácia  Spôsob výroby nanodisperzného oxidu titaničitého, pri ktorom sa do destilovanej vody pridá od 0,01 % do 1 % hmotn. koncentrovanej kyseliny sírovej, od 0,1 % do 10 % hmotn. síranu titanylu a od 0,24 % do 24 % hmotn. močoviny a nariedi sa destilovanou vodou päťnásobne, roztok sa zahreje na teplotu od 60 °C do 100 °C a udržuje sa pri tejto teplote do zásaditej reakcie, potom sa produkt dekantuje destilovanou vodou na vodivosť od 10 μS do 200 μS a koncentrácia suspenzie sa upraví od 0,1 % do 20 % hmotn. Opísaný je aj spôsob výroby vodnej suspenzie zmesových oxidov TiO2-ZrO2 a TiO2-HfO2. Získané oxidy alebo zmesové oxidy sú určené na degradáciu vojenských otravných látok. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROKO group, s. r. o.; Južná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ratajský Petr, Ing.; Jabloňová 2372, 688 01 Uherský Brod; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 04/2020 BA9A
 
PP 90-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 90-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.09.2018 Typ Doručené
1a Opis 04.09.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 04.09.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 13.09.2018 Typ Doručené
2a Opis 13.09.2018 Typ Doručené
2b Patentové nároky 13.09.2018 Typ Doručené
2c Anotácia 13.09.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 13.09.2018 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 01.10.2018 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.10.2018 Typ Platba
6 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 11.10.2018 Typ Odoslané
7 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 16.10.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 20.12.2018 Typ Doručené
8a Opis 20.12.2018 Typ Doručené
8b Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.12.2018 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní predbežného prieskum 14.01.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie PP 14.01.2020 Typ Interné listy
12 vyžiadanie poplatku 13.10.2021 Typ Odoslané
PP 90-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku