Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 9-2018
(11)  Číslo patentu  288905 
(21)  Číslo prihlášky  9-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  27.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.08.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  24.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 1/36   
(54)  Názov  Rotačný prevod na transformáciu pohybovej energie ľudí na mechanický pohyb 
(57)  Anotácia  Rotačný prevod na transformáciu pohybovej energie ľudí na mechanický pohyb pozostáva z rámu (1), v ktorom je otočne uložená v ložiskách (41) a (44) oska (72) a v ložiskách (42) a (43) oska (71). Na koncoch osky (72) sú upevnené kryty (61) a (62) s upevnenými hnacími ozubenými kolieskami (21) a (22) s vnútorným ozubením, do ktorých zapadajú hnané ozubené kolieska (31) a (32) upevnené na koncoch osky (71), na ktorej je tiež upevnené hnacie koliesko (8) rotačného pohonu. Kryty (61) a (62) sú osadené šliapacími pedálmi (51) a (52). 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.12.2021 
   Maximálna platnosť do  25.01.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 05.08.2019 08/2019 BA9A
2 Udelené patenty 27.10.2021 20/2021 FG4A
 
PP 9-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 9-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 25.01.2018 Typ Doručené
1a Opis 25.01.2018 Typ Doručené
1b Patentové nároky 25.01.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 25.01.2018 Typ Doručené
1d Výkresy 25.01.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 25.01.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.01.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.02.2018 Typ Platba
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 26.03.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 26.03.2018 Typ Doručené
5 Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 26.03.2018 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.03.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 26.03.2018 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 06.04.2018 Typ Odoslané
8 24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 04.04.2018 Typ Platba
9 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 04.04.2018 Typ Platba
10 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.04.2018 Typ Odoslané
11 Doplnenie materiálov 25.04.2018 Typ Doručené
11a Opis 25.04.2018 Typ Doručené
11b Patentové nároky 25.04.2018 Typ Doručené
11c Výkresy 25.04.2018 Typ Doručené
11d Anotácia 25.04.2018 Typ Doručené
12 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 04.05.2018 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 15.05.2018 Typ Doručené
13a Sprievodný list 15.05.2018 Typ Doručené
13b Opis 15.05.2018 Typ Doručené
13c Patentové nároky 15.05.2018 Typ Doručené
13d Anotácia 15.05.2018 Typ Doručené
14 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 03.07.2018 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 23.08.2018 Typ Doručené
15a Opis 23.08.2018 Typ Doručené
16 záznam o vykonaní predbežného prieskum 28.08.2018 Typ Interné listy
17 pokyn na zverejnenie PP 03.05.2019 Typ Interné listy
18 správa o rešerši 12.07.2021 Typ Interné listy
19 pokyn na udelenie 12.07.2021 Typ Interné listy
20 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 27.07.2021 Typ Odoslané
21 21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 18.08.2021 Typ Platba
22 rozhodnutie o udelení patentu 23.08.2021 Typ Odoslané
23 oznámenie o zaslaní patentovej listiny 03.11.2021 Typ Odoslané
PP 9-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 04.04.2018 Regina Ivan, Ing. Divulit Ľubomír, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku