Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 88-2019
(11)  Číslo patentu  288968 
(21)  Číslo prihlášky  88-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.02.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  30.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2018-35411 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  02.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 63/30  A01N 63/12  A01N 25/02  A01P 15/00  C12R 1/79   
(54)  Názov  Insekticídne a akaricídne aditívum do nosného substrátu na pestovanie rastlín 
(57)  Anotácia  Insekticídne a akaricídne aditívum do nosného substrátu na pestovanie rastlín na báze pôdy, pestovateľského substrátu alebo kompostu je tvorené zmesou aspoň jedného kmeňa entomopatogénnej huby rodu Isaria v koncentrácii v rozmedzí 105 až 107 infektívnych častíc na 1 ml nosného substrátu a aspoň jedného kmeňa entomopatogénnej hlístice rodu Steinernema v rozmedzí 102 až 104 infektívnych častíc na 1 ml nosného substrátu. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biologické centrum AV ČR, v.v.i.; Branišovská 31, 370 05 České Budějovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zemek Rostislav, Ing., CSc.; Hodějovická 337, 370 08 Staré Hodějovice; CZ;
Nermuť Jiří, Ing., Ph.D.; Větrná 1480/74, 370 05 České Budějovice; CZ;
Konopická Jana, Ing.; Blatské sídliště 586, 391 81 Veselí nad Lužnicí; CZ;
Bohatá Andrea, Ing., Ph.D.; Macháčkova 877/8, 318 00 Plzeň; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50012-2019 
   Minimálna platnosť do  11.02.2024 
   Maximálna platnosť do  11.02.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.04.2020 4/2020 BA9A
2 Udelené patenty 30.06.2022 12/2022 FG4A
 
PP 88-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 08.08.2019 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 08.08.2019 30,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 20.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 88-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 24.08.2022 148,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za patent za 5. rok 15.12.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 88-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 03.08.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Obrázok k anotácii 03.08.2019 Typ Doručené
Opis 03.08.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 03.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.08.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.08.2019 Typ Doručené
Výkresy 03.08.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.08.2019 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 03.08.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.08.2019 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.08.2019 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.08.2019 Typ Platba
pokyn na zverejnenie PP 23.12.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o presunutie poplatku 09.01.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2020 Typ Doručené
správa o rešerši 12.11.2020 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 31.03.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 02.05.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 07.07.2022 Typ Odoslané
PP 88-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku