Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 88-2018
(11)  Číslo patentu  289026 
(21)  Číslo prihlášky  88-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.08.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  25.01.2023 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  24.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/17  G01N 21/25   
(54)  Názov  Snímací optický modul na meranie odrazivosti optických spektier od materiálov a spôsob jeho montáže 
(57)  Anotácia  Snímací optický modul na meranie odrazivosti optických spektier od materiálov je tvorený telesom so vstupnou dutinou (2) s prvou osou a výstupnou dutinou (1) s druhou osou, pričom prvá a druhá os sú navzájom kolmé a ich priesečník je nad povrchom telesa. Pred priesečníkom prvej a druhej osi je šikmo osadené predné sklíčko (5). Vo vstupnej dutine (2) je v sedle pred predným sklíčkom (5) umiestnená prvá šošovka (4) na vstupné IR lúče emitované zo zdroja IR žiarenia. Vo výstupnej dutine (1) je v sedle pred predným sklíčkom (5) umiestnená druhá šošovka (3) na odrazené IR lúče od materiálovej vzorky a smerujúce do optického IR senzora. Vo vstupnej dutine (2) je umiestnený zdroj IR žiarenia. Vo výstupnej dutine (1) je umiestnený optický IR senzor. Optický modul tiež obsahuje dutinu (11) na prúdenie vzduchu z ventilátora. Teleso snímacieho optického modulu je vyrobené technológiou 3D tlače. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Matoha Instrumentation Ltd.; 94 Chandler Way, SE156GU London; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Holický Martin; Jungmannova 10, 851 01 Bratislava 5; SK;
Hon Sang Chan; 20a Queens Gate Terrace, London SW7 5PF; GB;
Chun Hin James Kung; Flat 164, Artillery Mansions, 75 Victoria Street, London SW 1H0HU; GB;
Anzhuo Dai; 1 Harberton Mead, Oxford OX3 0DB; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.08.2023 
   Maximálna platnosť do  31.08.2038 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 03.03.2020 3/2020 BA9A
2 Udelené patenty 25.01.2023 2/2023 FG4A
 
PP 88-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 10.09.2018 176,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 10.09.2018 60,00 EUR
Poplatok za vydanie patentovej listiny 09.11.2022 76,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 88-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 13.01.2023 248,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 88-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 31.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 31.08.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 31.08.2018 Typ Doručené
Opis 31.08.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 31.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2018 Typ Doručené
Výkresy 31.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 31.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 04.09.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.09.2018 Typ Platba
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 12.09.2018 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 07.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.01.2019 Typ Doručené
Anotácia 21.01.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 21.01.2019 Typ Doručené
Opis 21.01.2019 Typ Doručené
Patentové nároky 21.01.2019 Typ Doručené
Výkresy 21.01.2019 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 25.07.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 08.08.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.04.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 24.04.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 04.05.2020 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 03.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o udelení patentu 11.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 15.02.2023 Typ Odoslané
PP 88-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.08.2019 Matoha Instrumentation Ltd. Matoha Instrumentation Ltd.
Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku