Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 87-2021
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  87-2021 
(22)  Application Date  16.12.2021 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  26.10.2022 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C12P 19/44   
(54)  Title  Spôsob purifikácie nižších alkylgalaktozidov 
(57)  Abstract  Podstata spôsobu purifikácie nižších alkylgalaktozidov spočíva v tom, že zmes získaná po enzymatickej transglykozylácii laktózy, obsahujúca laktózu, glukózu, galaktózu, zvyškový alkohol a alkylgalaktozid, sa po odseparovaní alkoholu kultivuje s kvasinkami selektívne konvertujúcimi monosacharidy na etanol pri teplote 20 až 40 °C, hodnote pH 3,0 až 7,0 v prítomnosti laktózy s koncentráciou 3 až 25 % hmotn., pričom laktóza sa odstráni z vyfermentovaného média kryštalizáciou a následne sa požadovaný alkylgalaktozid získa štandardnými izolačnými postupmi. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Rosenberg Michal, doc. Ing., CSc.; Záhrebská 3066/8, Bratislava-Staré Mesto;
Hronská Helena, Ing., PhD.; Rajecká 8682/6, Bratislava-Vrakuňa;
Štefuca Vladimír, doc. Ing., CSc.; Hlaváčiková 3109/14, Bratislava-Karlova Ves;
Ondrejková Ema, Ing.; Račianska 1526/79, Bratislava-Nové Mesto;
Višňovský Jozef, RNDr.; Moyzesova 304/15, Modra 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 26.10.2022 20/2022 BA9A
 
PP 87-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 30.12.2021 58,00 EUR
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2021 30,00 EUR
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 10.01.2022 58,00 EUR
10 Poplatok za zverejnenie patentovej prihlášky pred zákonnou lehotou 29.09.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 87-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 87-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.12.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 16.12.2021 Type Delivered
Patentové nároky 16.12.2021 Type Delivered
Plná moc 16.12.2021 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.12.2021 Type Delivered
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 16.12.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 17.12.2021 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PP 29.12.2021 Type Sent document
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Type Payment
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 31.12.2021 Type Payment
Vyžiadanie poplatku/doplatku za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 04.01.2022 Type Sent document
Poplatok za vykonanie rešerše v prioritnej lehote 11.01.2022 Type Payment
správa o rešerši 16.03.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 11.05.2022 Type Sent document
Oznámenie o zrýchlenom konaní 11.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o zverejnenie prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom 16.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 16.09.2022 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 22.09.2022 Type Sent document
oznámenie o skoršom zverejnení 05.10.2022 Type Sent document
pokyn na zverejnenie PP s rešeršou 05.10.2022 Type Internal Letter
PP 87-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku