Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 862-2003
(11)  Číslo patentu  286758 
(21)  Číslo prihlášky  862-2003 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.07.2003 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu  07.05.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1027/2002 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2002 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2004 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti  14.04.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 1/00   
(54)  Názov  Oceľ na prácu za studena s vysokou odolnosťou proti oderu 
(57)  Anotácia  Opisuje sa oceľ na prácu za studena s vysokou odolnosťou proti oderu pre práškovou metalurgiou vyrábané obrobky a nástroje s vysokou húževnatosťou a pevnosťou. Oceľ obsahuje legovacie prvky v hmotn. %: uhlík (C) 2,21 až 2,64, kremík (Si) 0,08 až 1,1, mangán (Mn) 0,05 až 1,1, chróm (Cr) 3,71 až 4,69, molybdén (Mo) 3,1 až 4,4, nikel (Ni) 0,14 až 0,3, vanád (V) 8,45 až 9,5, volfrám (W) 0,5 až 1,5, kobalt (Co) 1,1 až 4,9, ako aj sprievodné prvky, znečisťujúce prvky a ako základný prvok železo (Fe) v zostávajúcom množstve. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BÖHLER EDELSTAHL GmbH & Co KG; Kapfenberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Liebfahrt Werner, Dipl.-Ing.; Parschlug; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Čechvalová Dagmar, inventa, Patentová a známková kancelária; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Patentový spis  PDF 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.07.2023 
   Maximálna platnosť do  04.07.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 08.01.2004 1/2004 BA9A
2 Udelené patenty 07.05.2009 5/2009 FG4A
 
PP 862-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2003 1 600,00 SKK
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 13.11.2003 2 500,00 SKK
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 25.02.2009 83,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 862-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
22 za udržiavanie platnosti patentu (vymeriavací) 27.04.2009 496,00 EUR 7
23 za udržiavanie platnosti patentu (udržiavací) 30.06.2010 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za patent za 9. rok 01.07.2011 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za patent za 10. rok 29.06.2012 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za patent za 11. rok 04.07.2013 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za patent za 12. rok 03.07.2014 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za patent za 13. rok 02.07.2015 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za patent za 14. rok 28.06.2016 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za patent za 15. rok 29.06.2017 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za patent za 16. rok 26.06.2018 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za patent za 17. rok 21.06.2019 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za patent za 18. rok 18.06.2020 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za patent za 19. rok 18.06.2021 597,00 EUR 19
67 udržiavací poplatok za patent za 20. rok 20.06.2022 663,50 EUR 20

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 862-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 04.07.2003 Typ Doručené
Podklady v pôvodnom jazyku 04.07.2003 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 11.07.2003 Typ Platba
Plná moc 17.07.2003 Typ Doručené
Prehlásenie pôvodcu/ov 17.07.2003 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 17.07.2003 Typ Doručené
správa o nedostatkoch podania 14.08.2003 Typ Odoslané
Anotácia 09.10.2003 Typ Doručené
Opis 09.10.2003 Typ Doručené
Patentové nároky 09.10.2003 Typ Doručené
Výkresy 09.10.2003 Typ Doručené
Slovenské podklady 09.10.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 15.10.2003 Typ Interné listy
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 07.11.2003 Typ Doručené
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 18.11.2003 Typ Platba
správa o rešerši 10.07.2008 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - formálne chyby 10.07.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.09.2008 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 12.11.2008 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 14.11.2008 Typ Doručené
Prehlásenie pôvodcu/ov 14.11.2008 Typ Doručené
pokyn na udelenie 25.11.2008 Typ Interné listy Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
záznam o vykonaní úplného prieskumu 25.11.2008 Typ Interné listy
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie patentovej listiny 04.02.2009 Typ Odoslané
21 Poplatok za vydanie patentovej listiny 27.02.2009 Typ Platba
rozhodnutie o udelení patentu 09.03.2009 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní patentovej listiny 21.05.2009 Typ Odoslané
PP 862-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku