Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 84-2016
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  84-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.09.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2018 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60H 1/00   
(54)  Názov  Spôsob monitorovania kvality vzduchu v motorových vozidlách a ich okolí 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob monitorovania kvality ovzdušia v motorovom vozidle a vonkajšieho ovzdušia v okolí motorového vozidla, ktoré umožňuje automatickú reguláciu prívodu vzduchu z vonkajšieho prostredia do motorového vozidla v závislosti od kvality vzduchu v motorovom vozidle a kvality vzduchu vo vonkajšom prostredí. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Labaš Miroslav; Textilná 2237/1, 040 01 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Labaš Miroslav; Textilná 2237/1, 040 01 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.; Kuzmányho 29, 040 01 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 02.07.2018 7/2018 BA9A
 
PP 84-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.09.2016 27,00 EUR
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 20.10.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 84-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 84-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 20.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 20.09.2016 Typ Doručené
Opis 20.09.2016 Typ Doručené
Patentové nároky 20.09.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2016 Typ Doručené
08 Poplatok za podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.09.2016 Typ Platba
Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu 21.08.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku k žiadosti o ÚP 13.10.2017 Typ Odoslané
24 Poplatok za úplný prieskum patentovej prihlášky 26.10.2017 Typ Platba
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 09.11.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.01.2018 Typ Doručené
Anotácia 16.01.2018 Typ Doručené
Opis 16.01.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 16.01.2018 Typ Doručené
Žiadosť o udelenie patentu na vynález 16.01.2018 Typ Doručené
správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 08.02.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 06.04.2018 Typ Doručené
Patentové nároky 06.04.2018 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PP 02.05.2018 Typ Interné listy
záznam o vykonaní predbežného prieskum 02.05.2018 Typ Interné listy
správa o úplnom prieskume - vecné chyby 16.03.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o späťvzatie prihlášky 14.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka - § 79 ods. 6 zákona č. 435/2001 Z. z. 14.06.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku za rozklad 23.06.2022 Typ Odoslané
PP 84-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku