Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PP 81-2017
(11)  Číslo patentu   
(21)  Číslo prihlášky  81-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.08.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov patentu   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(40)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2019 
(47)  Dátum udelenia a sprístupnenia patentu verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07B 57/00  C07C 213/00  C07C 221/00  C07C 215/54  C07C 217/62  C07C 217/72  C07C 219/22  C07C 225/16   
(54)  Názov  Spôsob prípravy tapentadolu a jeho medziproduktov 
(57)  Anotácia  Spôsob prípravy tapentadolu vo forme bázy alebo jeho hydrogenchloridu zahŕňa prípravu soli vzorca (III) zo zmesi diastereomérov vzorca (II) pomocou kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) cez oxo-enolovú tautomérnu rovnováhu kovalentne viazaných diastereomérov, posunutú smerom k žiadanému diastereoméru bez použitia chirálnej rezolúcie s chirálnymi karboxylovými kyselinami. 
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saneca Pharmaceuticals a. s.; Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berkeš Dušan, Doc. Ing., PhD.; Čerešňová ulica 8086/2, 917 08 Trnava 8; SK;
Markus Jozef, Ing.; Tabaková 628/5, 900 27 Bernolákovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav patentu   
   Patentový spis   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zrušenie patentu   
   Čiastočné zrušenie patentu   
   Zánik patentu   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2018/000005 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 3/2019 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 13.10.2021 19/2021 FB9A
 
PP 81-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PP 81-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.08.2017 Typ Doručené
1a Opis 18.08.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.08.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 21.08.2017 Typ Doručené
2b Opis 21.08.2017 Typ Doručené
2c Patentové nároky 21.08.2017 Typ Doručené
2d Anotácia 21.08.2017 Typ Doručené
2e Obrázok k anotácii 21.08.2017 Typ Doručené
2f Výkresy 21.08.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 22.08.2017 Typ Doručené
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.08.2017 Typ Doručené
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.08.2017 Typ Platba
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.08.2017 Typ Platba
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 07.09.2017 Typ Odoslané
8 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.09.2017 Typ Platba
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 02.10.2017 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 30.11.2017 Typ Doručené
10a Opis 30.11.2017 Typ Doručené
10b Patentové nároky 30.11.2017 Typ Doručené
10c Anotácia 30.11.2017 Typ Doručené
10d Obrázok k anotácii 30.11.2017 Typ Doručené
10e Výkresy 30.11.2017 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.12.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie PP 03.12.2018 Typ Interné listy
13 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 25.05.2021 Typ Odoslané
PP 81-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku