Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PP 81-2017
(11)  Patent Number   
(21)  Application Number  81-2017 
(22)  Application Date  18.08.2017 
(24)  Date from Which Patent Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(40)  Application Publication Date  01.03.2019 
(47)  Date of Grant and Making Patent Available to the Public   
(51)  International Patent Classification  C07B 57/00  C07C 213/00  C07C 221/00  C07C 215/54  C07C 217/62  C07C 217/72  C07C 219/22  C07C 225/16   
(54)  Title  Spôsob prípravy tapentadolu a jeho medziproduktov 
(57)  Abstract  Spôsob prípravy tapentadolu vo forme bázy alebo jeho hydrogenchloridu zahŕňa prípravu soli vzorca (III) zo zmesi diastereomérov vzorca (II) pomocou kryštalizáciou indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) cez oxo-enolovú tautomérnu rovnováhu kovalentne viazaných diastereomérov, posunutú smerom k žiadanému diastereoméru bez použitia chirálnej rezolúcie s chirálnymi karboxylovými kyselinami. 
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Saneca Pharmaceuticals a. s.; Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec; SK 
(72)  Inventor(s)  Berkeš Dušan, Doc. Ing., PhD.; Čerešňová ulica 8086/2, 917 08 Trnava 8; SK;
Markus Jozef, Ing.; Tabaková 628/5, 900 27 Bernolákovo; SK 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Patent   
   Published Application  PDF 
   Correction Documents   
   Licence Offer  No 
   Revocation of Patent   
   Partial Revocation of Patent   
   Lapse of Patent   
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2018/000005 
   Patent in Force minimum until   
   Patent in Force maximum until   
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené patentové prihlášky 01.03.2019 03/2019 BA9A
2 Zastavené konania o patentových prihláškach 13.10.2021 19/2021 FB9A
 
PP 81-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PP 81-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 18.08.2017 Type Delivered
1a Opis 18.08.2017 Type Delivered
2 Žiadosť o udelenie patentu na vynález 21.08.2017 Type Delivered
2a Plná moc 21.08.2017 Type Delivered
2b Opis 21.08.2017 Type Delivered
2c Patentové nároky 21.08.2017 Type Delivered
2d Anotácia 21.08.2017 Type Delivered
2e Obrázok k anotácii 21.08.2017 Type Delivered
2f Výkresy 21.08.2017 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 22.08.2017 Type Delivered
4 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.08.2017 Type Delivered
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.08.2017 Type Payment
6 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.08.2017 Type Payment
7 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 07.09.2017 Type Sent document
8 09 Poplatok za podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom (mi) 12.09.2017 Type Payment
9 správa o predbežnom prieskume - formálne chyby 02.10.2017 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 30.11.2017 Type Delivered
10a Opis 30.11.2017 Type Delivered
10b Patentové nároky 30.11.2017 Type Delivered
10c Anotácia 30.11.2017 Type Delivered
10d Obrázok k anotácii 30.11.2017 Type Delivered
10e Výkresy 30.11.2017 Type Delivered
11 záznam o vykonaní predbežného prieskum 03.12.2018 Type Internal Letter
12 pokyn na zverejnenie PP 03.12.2018 Type Internal Letter
13 rozhodnutie o zastavení konania po uplynutí lehoty na podanie ÚP 25.05.2021 Type Sent document
PP 81-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku